Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 25 Ιουνίου 2010 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 25 Ιουνίου 2010

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 25 Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
  1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2009. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009.
  3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής της.
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθορισμός δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
  5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους – μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) – και να καταθέσουν στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας ή στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ξενοφών Κ. Νικήτας