Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ

Στις 19 Μαΐου 2010 ολοκληρώθηκε η νομική διαδικασία συγχώνευσης της Eurobank EFG Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και της Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ. Από την συνένωση δημιουργείται μια εταιρεία Επενδυτικής Τραπεζικής με ηγετική παρουσία στην Ελλάδα και δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τη νέα  επωνυμία Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ.
Η Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ θα κατέχει στην Ελλάδα την πρώτη θέση στις χρηματιστηριακές συναλλαγές σε μετοχές, σε παράγωγα, σε πρωτογενείς και δευτερογενείς εκδόσεις κεφαλαίου, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Η συγχώνευση αξιοποιεί συνέργιες κυρίως στην εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών και παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα στη Eurobank EFG Equities να εστιάσει αποτελεσματικότερα στην ενίσχυση της παρουσίας της εκτός των ελληνικών συνόρων. Το ίδια κεφάλαια της εταιρείας θα ανέλθουν σε περίπου €100 εκ.
Επικεφαλής της εταιρείας είναι οι κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος, με τους κ.κ. Νικόλαο Ανδριανόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Απόστολο Καζάκο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο υπεύθυνο Επενδυτικής Τραπεζικής αντίστοιχα.
Η Eurobank EFG Equities καλύπτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα δραστηριοτήτων  Επενδυτικής Τραπεζικής.
  • Χρηματιστηριακές συναλλαγές σε μετοχές και παράγωγα (ελληνικά και ξένα)
  • Ειδική διαπραγμάτευση μετοχών
  • Εισαγωγές εταιρειών, Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου,Delisting
  • Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Ιδιωτικοποιήσεις
  • Επενδύσεις & συμμετοχές κεφαλαίου σε επιχειρήσεις
Η δημιουργία της Eurobank EFG Equities επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα που αποδίδει ο όμιλος Eurobank EFG  στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς, και  συνάδει με τη γενικότερη στρατηγική του ομίλου στις χώρες της Νέας Ευρώπης. Σημειώνεται ότι ήδη, το ενιαίο μοντέλο ανάπτυξης χρηματιστηριακών υπηρεσιών και υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής, εφαρμόζεται με επιτυχία στην Τουρκία και τη Βουλγαρία, ενώ εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη συνένωση στη Ρουμανία.
Οι στρατηγικοί στόχοι της Eurobank EFG Equities παραμένουν σταθεροί: διατήρηση της ηγετικής θέσης στην Ελληνική αγορά, ενίσχυση παρουσίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών,  με καινοτόμες ιδέες και προτάσεις.