Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση Καλυμμένων Ομολογιών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE  («Eurobank»), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της και την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς της για την ανάπτυξη των εργασιών της, εξέδωσε στις 26.05.2010, την δεύτερη σειρά καλυμμένων ομολογιών ύψους €750 εκατ. με πιστοληπτική αξιολόγηση Α3 του διεθνούς οίκου Moody’s. Η έκδοση έχει διάρκεια  ενός έτους –με δυνατότητα παράτασης ενός έτους- και επιτόκιο, το επιτόκιο αναφοράς ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 135 μ.β.

Το συγκεκριμένο ομόλογο έχει ως κάλυμμα κυρίως απαιτήσεις της Τράπεζας από στεγαστικά δάνεια ιδιωτών.
Το καλυμμένο ομόλογο των €750 εκατ. εντάσσεται σε πρόγραμμα, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank στις 3 Μαρτίου 2010 και σύμφωνα με το οποίο η Eurobank θα μπορεί, κατά την κρίση της, να εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέχρι του ποσού των €5 δις. αξιοποιώντας στοιχεία ενεργητικού της.  Σημειώνεται ότι στις 8.03.2010 εκδόθηκε η πρώτη σειρά ύψους €500 εκατ. και επομένως οι συνολικές εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών, στα πλαίσια  αυτού του προγράμματος, ανέρχονται σε €1,25 δισ.