Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Eurolife Ασφαλιστική: Αποτελέσματα 2009

Σημαντική  αύξηση κερδών και παραγωγής παρουσίασαν το 2009 οι Aσφαλιστικές Eταιρίες του Ομίλου Eurobank EFG, παρά το δυσμενές περιβάλλον για τον χρηματοοικονομικό τομέα και την οικονομία ευρύτερα.
Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων το 2009 ανήλθε σε 325 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 3,5% σε σχέση με το 2008.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 62,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 30,1% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2008.

Τα ίδια κεφάλαια και των δύο Ασφαλιστικών εταιριών με 31/12/2009, υπερκαλύπτουν τα αναγκαία περιθώρια φερεγγυότητας, σε ποσοστό 140% για την EFG Eurolife AEAZ και σε ποσοστό 254% για την  EFG Eurolife ΑΕΓΑ, αντίστοιχα. Τα υψηλά αυτά ποσοστά αντανακλούν την οικονομική ευρωστία και τη φερεγγυότητα των δύο ασφαλιστικών εταιριών που είναι από τις υψηλότερες στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.
Ειδικότερα:
  • Η παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής της EFG Eurolife AEAZ ανήλθε σε 264,4 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 2% σε σχέση με το  2008. Η δραστηριοποίηση της εταιρίας στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων περιοδικού ασφαλίστρου μέσω του bancassurance και επιλεγμένων συνεργατών, σημείωσε αξιόλογη ανάπτυξη. Η παραγωγή προγραμμάτων περιοδικών καταβολών σημείωσε αύξηση σε ποσοστό 5% σε σχέση με το  2008 και ανήλθε στα 125 εκ. ευρώ.  Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας Ζωής ανήλθαν σε 45 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 31,3% σε σχέση  με τα αποτελέσματα του 2008.
  • Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, η παραγωγή ασφαλίστρων της EFG Eurolife ΑΕΓΑ ανήλθε στα 60,5 εκ. ευρώ  παρουσιάζοντας αύξηση 10,7 % σε σχέση με το 2008 ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,8 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,3% σε σχέση  με τα αποτελέσματα του 2008.
  • Τα ασφάλιστρα που διαχειρίστηκε το 2009 η μεσιτική εταιρία EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ανήλθαν στα 38 εκ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων  ανήλθαν σε 1,4 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 22,6% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2008.
Ο Όμιλος EFG Eurolife Aσφαλιστική, που αποτελείται από τις δύο ασφαλιστικές εταιρίες EFG Eurolife AΕΑΖ και EFG Eurolife ΑΕΓΑ και την εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων EFG Aσφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ, είναι o τρίτος μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος της ελληνικής αγοράς.