Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Σύμβαση

Συμφωνία για τη Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας επιτεύχθηκε μεταξύ της διοίκησης της EFG Eurobank Ergasias και του αντιπροσωπευτικού Σωματείου της Τράπεζας.
Συμφωνία για τη Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας επιτεύχθηκε μεταξύ της διοίκησης της EFG Eurobank Ergasias και του αντιπροσωπευτικού Σωματείου της Τράπεζας.
Με τη νέα Σύμβαση, που τίθεται σε εφαρμογή από τις 3 Ιανουαρίου 2002, ρυθμίζονται εκκρεμή εργασιακά θέματα και δίνονται σημαντικές παροχές. Αναφερόμενος στην εξέλιξη αυτή, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας κ. Νικόλαος Νανόπουλος, δήλωσε ότι «η νέα αυτή συμφωνία συμβάλλει στην εδραίωση θετικού εργασιακού κλίματος και υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του τραπεζικού οργανισμού. Επίσης, υπογράμμισε πως η EFG Eurobank Ergasias εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ η ολοκλήρωση της εσωτερικής ανασυγκρότησης τής επιτρέπει να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες και να αποκομίσει οφέλη από το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ειδικότερα, στη νέα Σύμβαση περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες, ευνοϊκές για το προσωπικό της EFG Eurobank Ergasias, ρυθμίσεις:
  • Μηνιαίο επίδομα απόκτησης τέκνου, το οποίο καλύπτει όσα παιδιά γεννήθηκαν μετά την 1/10/2000 και κλιμακώνεται από 150 μέχρι 300 ευρώ ανά τέκνο, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.
  • Αποταμιευτικό πρόγραμμα παιδιών, με συμμετοχή της Τράπεζας κατά 50 – 75% στη δαπάνη, για όσους το επιθυμούν, ακόμη και σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων να καλύψουν το δικό τους ποσοστό συμμετοχής. Αυτό ισχύει και για όσους εργαζομένους δεν ανήκουν σε συνδικαλιστική οργάνωση.
  • Εκπαιδευτικά βραβεία για αριστούχους υπαλλήλους καθώς και αριστεύσαντα τέκνα υπαλλήλων, από 300 έως 6.000 ευρώ.
  • Μείωση επιτοκίου προσωπικών δανείων στο 3% ετησίως και επέκταση της περιόδου αποπληρωμής σε 48 μήνες.
  • Δώρο γάμου ύψους 1.000 ευρώ ως έκτακτη παροχή.
  • Σύσταση επιτροπής για την εκπόνηση μελέτης παροχής κινήτρων και παροχών σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης.
  • Ρύθμιση του εφάπαξ συνταξιοδότησης κατά τρόπο ευνοϊκό για τους υπαλλήλους της πρώην Τράπεζας Εργασίας και με πλήρες δικαίωμα προσωπικής επιλογής.
  • Μέχρι την 30η Ιουνίου 2003, η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί σε καταγγελία σύμβασης εργαζόμενου, που θα οφείλετο αποκλειστικά σε οικονομοτεχνικούς, διαρθρωτικούς ή οργανωτικούς λόγους.
  • Βελτίωση παροχών συμπληρωματικής κάλυψης ιατρικών δαπανών.Η Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφηκε χθες μεταξύ της διοίκησης της EFG Eurobank Ergasias και των εκπροσώπων του Σωματείου Εργαζομένων Τραπεζικής Επιχείρησης EFG Eurobank, με την προσχώρηση και του Συλλόγου Προσωπικού EFG Eurobank.
  •