Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εταιρία EFG Bank European Financial Group, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Περικλή Πεταλά του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., την ενημέρωσε με την από 5 Οκτωβρίου 2009 γνωστοποίησή της (άρθρο 13, παρ. 1 του ν. 3340/2005) ότι την 01.10.2009 η εταιρία EFG Bank European Financial Group συμφώνησε τη διάθεση τίτλων συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ 250 εκατ., ανταλλάξιμων με κοινές μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. με τιμή ανταλλαγής 14,339 ευρώ ανά μετοχή.
Η ημερομηνία εκκαθάρισης και ολοκλήρωσης της συμφωνίας θα είναι η 29η Οκτωβρίου 2009.