Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση – Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 10 §1 ν. 3340/2005

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasias Α.Ε. δημοσιοποιεί σήμερα ότι της γνωστοποιήθηκαν τα κάτωθι:

«1η Οκτωβρίου 2009

Η EFGBankEuropeanFinancialGroup ανακοινώνει την έκδοση Ανταλλάξιμων Τίτλων ύψους €250 εκατ. λήξης το 2014.

Η EFGBankEuropeanFinancialGroupS.A. (“EFGBankGroup”) ανακοινώνει σήμερα την έκδοση και διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση από την EFGOraFundingLimitedIII («Εκδότης») ομολόγων κύριας οφειλής, άνευ εμπράγματων ασφαλειών, ύψους €250 εκατ., λήξης το έτος 2014, τα οποία τελούν υπό την εγγύηση της Τράπεζας EFGEurobankErgasias Α.Ε. («Τράπεζα»). Τα ομόλογα θα συνοδεύονται από τίτλους, έκδοσης της EFGBankGroup, ανταλλάξιμους με μετοχές της Τράπεζας και μη δυνάμενους να αποσπαστούν από τα ομόλογα (μαζί με τα ομόλογα, «Ανταλλάξιμοι Τίτλοι»). Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στις οποίες θα αφορά η ως άνω ανταλλαγή θα καθοριστεί κατά το χρόνο της τιμολόγησης.

Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι, πενταετούς διάρκειας, αναμένεται να έχουν ετήσιο κουπόνι από 1,70% έως 1,95%. Η τιμή ανταλλαγής αναμένεται να ισούται με τον σταθμισμένο ως προς τον όγκο μέσο όρο τιμής της μετοχής της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα έως το χρόνο της τιμολόγησης, προσαυξημένο κατά (με premium) 35%. Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι θα εκδοθούν και θα εξοφληθούν στην ονομαστική τους αξία. Ο Εκδότης έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει πρόωρα τους Ανταλλάξιμους Τίτλους στην ονομαστική αξία τους μετά την τρίτη επέτειο έκδοσής τους, υπό τον όρο ότι η αξία του συνόλου των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της ανταλλαγής είναι ίση ή ανωτέρη του 130% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι αναμένεται να τιμολογηθούν σήμερα και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις 29 Οκτωβρίου 2009.

Τα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να διατεθούν για χρηματοδότηση εταιρειών που ελέγχονται από το EuropeanFinancialGroupEFG (Luxembourg) Sàrl.

Θα υποβληθούν αιτήσεις προκειμένου οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι να καταχωρηθούν στο «OfficialList» του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και να γίνουν δεκτοί προς διαπραγμάτευση στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης «EuroMTFMarket» του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Joint Bookrunners and Joint Lead Managers τηςέκδοσηςείναιη Barclays Capital καιη UBS Investment Bank. ΗΤράπεζαEFG Eurobank Ergasias S.A. είναι Senior Co-Lead Manager. Η Rothschild ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της EFGBankGroup