Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκτακτη ΓΣ Συγχώνευση με ΕΠΑΝ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που συνήλθε σήμερα (11-9-2003), ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας με την εταιρεία «Επενδύσεις Αναπτύξεως, Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η διαδικασία της συγχωνεύσεως θα ολοκληρωθεί με την έγκριση του σχεδίου συγχωνεύσεως και από τη Συνέλευση των Μετόχων της «Επενδύσεις Αναπτύξεως» και τη σχετική καταχώρηση των αποφάσεων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η οποία, μετά τη σημερινή αναβολή της, ελλείψει απαρτίας, θα συνέλθει αρχές του επόμενου μηνός.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που συνήλθε σήμερα (11-9-2003), ενέκρινε τη συγχώνευση της Τράπεζας με την εταιρεία «Επενδύσεις Αναπτύξεως, Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η διαδικασία της συγχωνεύσεως θα ολοκληρωθεί με την έγκριση του σχεδίου συγχωνεύσεως και από τη Συνέλευση των Μετόχων της «Επενδύσεις Αναπτύξεως» και τη σχετική καταχώρηση των αποφάσεων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η οποία, μετά τη σημερινή αναβολή της, ελλείψει απαρτίας, θα συνέλθει αρχές του επόμενου μηνός.
Επίσης, η έκτακτη Γενική Συνέλευση της EFG Eurobank Ergasias απεφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής. Οι αγορές θα μπορούν να γίνουν εντός των επόμενων δώδεκα μηνών μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα, στα πλαίσια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και με βάση προηγούμενες αποφάσεις, στις 4/9/2003 κατείχε 7.826.058 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 13,68 ευρώ ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύουν το 2,49% του μετοχικού κεφαλαίου, ποσοστό που μειώνεται στο 1,82% δεδομένου ότι 2.088.749 από τις μετοχές αυτές ακυρώνονται κατά τη διαδικασία απορροφήσεως της Εταιρείας «Επενδύσεις Αναπτύξεως» από την Τράπεζα προκειμένου να μην υπάρξει τελικά αύξηση του αριθμού μετοχών της. Οι νέες αγορές ιδίων μετοχών της Τράπεζας θα διενεργηθούν με ανωτάτη τιμή 27,09 ευρώ ανά μετοχή και κατωτάτη τιμή 5,00 ευρώ ανά μετοχή, όπως και οι προηγούμενες αποφάσεις προέβλεπαν. Στο πλαίσιο της προαναφερθείσης αποφάσεως η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αγοράσει μέχρι 5 εκατ. ίδιες μετοχές της στο διάστημα από 23 τρέχοντος μηνός μέχρι τέλους του έτους.