Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG-Αναπροσαρμογή επιτοκίων

Η Τράπεζα Eurobank EFG, προβαίνει σε μειώσεις επιτοκίων οι οποίες θα ισχύσουν από Δευτέρα, 7/9/09 και έχουν ως ακολούθως :

  1. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

·        Το βασικό επιτόκιο Κεφαλαίου Κινήσεως μειώνεται κατά 0,20 της μονάδος

  1. ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
    • Μειώνονται τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών κατά 0,25 της μονάδος
    • Μειώνονται τα σταθερά επιτόκια σε Ευρώ για 1 & 3 έτη για δάνεια επαγγελματικής στέγης έως 0,50 της μονάδος
    • Μειώνονται τα τελικά κυμαινόμενα επιτόκια για δάνεια κεφαλαίου κινήσεως-επαγγελματικού εξοπλισμού & επαγγελματικής στέγης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων  και διαμορφώνονται σε 4,10% & 3,30% αντίστοιχα
  1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

·         Το επιτόκιο του λογαριασμού “Μεγάλο Ταμιευτήριο”  διαμορφώνεται στο 1% ανεξαρτήτως ποσού. Να σημειωθεί ότι η νέα απόδοση του προϊόντος παραμένει υψηλότερη των Ευρωπαϊκών Διατραπεζικών Επιτοκίων* και παράλληλα είναι έως και διπλάσια από το μέσο επιτόκιο των απλών ταμιευτηρίων, όπως αυτά ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο  της Τράπεζας της Ελλάδος

·         Ομοίως το επιτόκιο του Δυναμικού  Όψεως διαμορφώνεται στο 1% για ποσά από €3.000 και άνω

·         Τέλος η Τράπεζα προχωρεί σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των υπολοίπων καταθετικών λογαριασμών κατά 0,1 της μονάδος, κατά μέσο όρο.

*  Euribor 1 μηνός (2/9/2009): 0,48%

    Euribor 3μηνών (2/9/2009): 0,81%