Ανακοίνωση Πληρωμής του Προϊόντος Εκποίησης των Κλασματικών Δικαιωμάτων | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Πληρωμής του Προϊόντος Εκποίησης των Κλασματικών Δικαιωμάτων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε (Τράπεζα) γνωστοποιεί στους μετόχους της τα εξής :
 Μετά την απόφαση της από 19.6.2009 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα εκποίησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με μέση τιμή 9,1040 ευρώ ανά μετοχή, τα κλασματικά δικαιώματα που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών της χρήσης 2008 και διανομή δωρεάν μετοχών. 
Δικαιούχοι  του προϊόντος εκποιήσεως είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) της Ε.Χ.Α.Ε. την 14/8/2009 (record date).

Η απόδοση του προϊόντος εκποιήσεως στους δικαιούχους πραγματοποιείται ως εξής: Το ποσό που αναλογεί στους μετόχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ., θα κατατεθεί στις 31 Αυγούστου 2009 σε λογαριασμό τους που τηρούν στην Τράπεζα. Οι υπόλοιποι μέτοχοι θα μπορούν να το εισπράξουν από τις 31 Αυγούστου 2009 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους στο Σ.Α.Τ., ή
  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας, είτε οι ίδιοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως, είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ) και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση  Μετοχολογίου της Τράπεζας, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.