Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και  με βάση την σχετική ενημέρωση που έλαβε κατά την 11η Αυγούστου 2009 από την Private Financial Holdings Limited, τα εξής:
Η EFG Bank European Financial Group μέχρι τις 6/8/2009 ήταν απώτερη μητρική εταιρεία της Τράπεζας, κατέχοντας έμμεσα, μέσω της κατά 100% ελεγχόμενης Private Financial Investments Holding Limited, και των 100% θυγατρικών της τελευταίας: EFG Consolidated Holdings S.A. και GPS Growth Equities S.A, συνολικό ποσοστό 44,11% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται στις κοινές μετοχές της Τράπεζας.
Από την προαναφερθείσα ημερομηνία, απώτερη μητρική της Τράπεζας κατέστη η Private Financial Holdings Limited, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών και κατέχει πλέον το σύνολο της ανωτέρω έμμεσης συμμετοχής (44,11%) μέσω των κατά 100% ελεγχόμενων εταιρειών:   EFG European Financial Group Limited, European Financial Group EFG (Luxembourg), EFG Consolidated Holdings S.A. και GPS Growth Equities S.A. Οι δύο τελευταίες διατηρούν τα ποσοστά 42,93% και  1,18% που, αντιστοίχως, κατέχουν άμεσα ως μέτοχοι της Τράπεζας επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται στις κοινές μετοχές της Τράπεζας.
Η ως άνω μεταβολή στους κρίκους της αλυσίδας, εντός του ιδίου ομίλου εταιρειών, δεν επέρχεται λόγω συναλλαγής επί μετοχών της Τράπεζας αλλά λόγω αναδιάρθρωσης του ομίλου αυτού. Τόσο πριν όσο και μετά την αναδιάρθρωση, τα δικαιώματα ψήφου της απώτερης μητρικής (δηλαδή τόσο της EFG Bank European Financial Group όσο και της Private Financial Holdings Limited) κατέχονται άμεσα ή /και έμμεσα από μέλη της οικογένειας Λάτση.