Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Τύπου

«Το ευρώ είναι εδώ: Η αποστολή μας εξεπληρώθη. Συνεπώς, διαλύομε τον Σύνδεσμο για την Νομισματική Ένωση της Ευρώπης». Αυτά δήλωσε ο Étienne Davignon, Πρόεδρος του Συνδέσμου για την Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (Association for the Monetary Union of Europe - AMUE).

«Το ευρώ είναι εδώ: Η αποστολή μας εξεπληρώθη. Συνεπώς, διαλύομε τον Σύνδεσμο για την Νομισματική Ένωση της Ευρώπης». Αυτά δήλωσε ο Étienne Davignon, Πρόεδρος του Συνδέσμου για την Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (Association for the Monetary Union of Europe - AMUE).
Οι εταιρίες μέλη της AMUE, η οποία ιδρύθηκε το 1987 με στόχο «να εξασφαλίσει την νομισματική σταθερότητα, η οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχία της κοινής αγοράς», έχουν ουσιαστικά αναγνωρίσει «την μεγάλη επιτυχία που αντιπροσωπεύει η είσοδος του ευρώ στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων».Με το ενιαίο νόμισμα, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωζώνη εφ’ εξής είναι απηλλαγμένες από τον συναλλαγματικό κίνδυνο και από το κόστος διαχειρίσεώς του για πλέον του μισού των διεθνών εμπορικών συναλλαγών τους, καθώς το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο θα διεξάγεται εφ’ εξής σε ευρώ. Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης έχει φέρει την νομισματική σταθερότητα, την μείωση των επιτοκίων και, στη συνέχεια των τρομοκρατικών ενεργειών της 11ης Σεπτεμβρίου, την προστασία της Ευρώπης από την νομισματική αναταραχή η οποία θα την έπληττε εάν δεν υπήρχε το ενιαίο νόμισμα. Η διαφάνεια των τιμών εκπεφρασμένων σε ευρώ θα προσδώσει μία νέα ώθηση στον ανταγωνισμό.Η κατάργηση των νομισματικών συνόρων μεταξύ των 12 χωρών, η μείωση των επιβαρύνσεων που επιφέρει ο συναλλαγματικός κίνδυνος και η διαφάνεια των τιμών θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωζώνη, και θα επιτρέψει την αξιοποίηση των ωφελειών που προσδοκούνται από την λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς. Το νέο, πιο φιλικό προς τον ανταγωνισμό περιβάλλον ευνοεί τους καταναλωτές. Το κλίμα αυτό θα πρέπει και να βοηθήσει στην προσέλκυση περισσοτέρων ξένων επενδυτών στην Ευρωζώνη. Οι επιχειρήσεις και τράπεζες μέλη της ΑΜUΕ απασχολούν συνολικώς περί τα 8 εκατομμύρια εργαζομένους στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η AMUE, ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, έχει εργασθεί στενά με τις ευρωπαϊκές και εθνικές δημόσιες αρχές για την προετοιμασία της Συνθήκης του Μάαστριχτ, στη συνέχεια δε προώθησε πολλές προτάσεις για την διευκόλυνση της μετάβασης στο Ευρώ και την σχετική προετοιμασία των επιχειρήσεων. Πέραν του κύκλου των μελών της, η AMUE έχει διανείμει περισσότερα από 4 εκατομμύρια οδηγούς σε επιχειρήσεις και έχει συνεισφέρει σε περισσότερα από 1.300 συνέδρια και σεμινάρια σε 30 χώρες για να εξηγήσει τα τού ευρώ. Ο πρώτος Πρόεδρος της AMUE ήταν ο Cor van der Klugt, Πρόεδρος του Ομίλου της Philips. Τον διεδέχθη το 1991 ο Étienne Davignon, Πρόεδρος της Société Générale de Belgique. Ο Bertrand de Maigret ως Γενικός Γραμματέας ήταν υπεύθυνος της διαχειρίσεως του οργανισμού επί 15 έτη από την ίδρυσή του. Τα μέλη του θα ήθελαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για την ουσιαστική συμβολή του.Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση δεν είναι ακόμα πλήρης», σύμφωνα με την AMUE. «Μένει ακόμα να βελτιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης μέσω ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ των 12 κρατών μελών. Πολλά μένουν να γίνουν προς την κατεύθυνση της εναρμονίσεως των χρηματοπιστωτικών αγορών, της εξάλειψης των διαρθρωτικών ακαμψιών και της προσδώσεως μεγαλύτερης ευκαμψίας στις αγορές εργασίας· η φυσική έλευση του ευρώ σε κάθε νοικοκυριό θα δημιουργήσει μία ισχυρότερη κοινή συνείδηση ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπερηφάνεια του να ανήκει κανείς σε μία ήπειρο πιο ενωμένη χάρις στο νόμισμά της και ανοικτή στον διεθνή ανταγωνισμό θα διευκολύνει κατ’ αρχήν την εισαγωγή των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης».
Η AMUE θα παύσει να λειτουργεί αμέσως πριν από την 1η Μαίου 2002. Τα μέλη της θα καθοδηγηθούν προς ορισμένους υπάρχοντες οργανισμούς εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, και ειδικώτερα την επέκταση της Ευρωζώνης και σε άλλες χώρες.