Ανακοίνωση εισαγωγής νέων μετοχών από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης 2008 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση εισαγωγής νέων μετοχών από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης 2008

Η  Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. («Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 19/06/2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, το εξ €31.262.559 μέρισμα να διανεμηθεί υπό μορφή μετοχών, οι οποίες εκδίδονται από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, συνολικού ποσού (μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου), €28.136.303,25, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των κερδών της χρήσης 2008.
 
Η ανωτέρω αύξηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 του ν. 3723/2008, 28 του ν. 3756/2009 και της Εγκυκλίου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 20708/Β/1175/23.4.2009, οι οποίες ορίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα Προγράμματα Ενίσχυσης της Ρευστότητας μπορούν να διανείμουν μέρισμα μόνο με τη μορφή νεοεκδοθέντων μετοχών. Συγκεκριμένα, θα εκδοθούν 10.231.383 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,75 η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, οι οποίες θα διανεμηθούν με αναλογία 2 νέες μετοχές  για κάθε 98 παλαιές. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε ποσό 2.429.137.218,75 ευρώ και θα διαιρείται σε 883.322.625 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία εκ των οποίων 537.822.625 μετοχές κοινές με ψήφο και 345.500.000 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.  Την 4/8/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-.8088 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της. Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) στις 6/8/2009 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω νέων μετοχών. Κατά συνέπεια:
α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή νέων μετοχών ορίζεται η 12/8/2009. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με  την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και β) δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) της 14/8/2009.
 Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 10.231.383  νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χ.Α. ορίζεται στις 18/8/2009. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σ.Α.Τ. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο του Ν.3401/2005, το οποίο είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Τράπεζας στην Νέα Ιωνία, Σινιοσόγλου 6 και Παναγούλη, Τ.Κ. 14234, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, καθώς  και στην ιστοσελίδα Χ.Α. www.ase.gr. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας (τηλ. 210 – 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη).
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.