Έντυπο παροχής πληροφοριών για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών που προκύπτουν λόγω κεφαλαιοποίησης του διανεμόμενου μερίσματος χρήσης 2008 καταβαλλόμενου υπό μορφή μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έντυπο παροχής πληροφοριών για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών που προκύπτουν λόγω κεφαλαιοποίησης του διανεμόμενου μερίσματος χρήσης 2008 καταβαλλόμενου υπό μορφή μετοχών

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. ε΄ του ν. 3401/2005 
για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών που προκύπτουν λόγω κεφαλαιοποίησης του διανεμόμενου μερίσματος χρήσης 2008
καταβαλλόμενου υπό μορφή μετοχών
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. («Τράπεζα») σχετικώς με την εισαγωγή  των μετοχών που προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση των κερδών της χρήσης 2008, που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Ιουνίου 2009, πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. ε΄ του Ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 του ν. 3723/2008, 28 του ν. 3756/2009 και της Εγκυκλίου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 20708/Β/1175/23.4.2009, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα Προγράμματα Ενίσχυσης της Ρευστότητας μπορούν να διανείμουν μέρισμα μόνο με τη μορφή νεοεκδοθέντων μετοχών.
Στα πλαίσιο αυτά η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19/6/2009 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την καταβολή του διανεμόμενου μερίσματος χρήσης 2008, ποσού €31.262.559, υπό μορφή δωρεάν μετοχών, οι οποίες θα εκδοθούν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση του απομένοντος (μετά την προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου) ποσού €28.136.303,25. Συγκεκριμένα θα εκδοθούν 10.231.383 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €2,75 η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον.
Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της χρήσεως 2009, και θα διατεθούν στους μετόχους, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Aυλων Τίτλων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος, ημερομηνία που θα συμπίπτει με την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων των νέων μετοχών, με αναλογία 2 νέες δωρεάν μετοχές σε κάθε 98 παλαιές.
Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας, όπου ορίζεται το μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο, μετά την αύξηση αυτή, ανέρχεται πλέον σε ποσό €2.429.137.218,75 και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 883.322.625 εκ των οποίων 537.822.625 κοινές μετοχές με ψήφο και 345.500.000 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, όλες ονομαστικής αξίας €2,75 η κάθε μία. Η προαναφερόμενη τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ 2 -8088/4-8-2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα μεριμνήσει, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής του από τη Γενική Συνέλευση, για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση και θα ενημερώσει τους δικαιούχους των κλασματικών υπολοίπων με νεότερη ανακοίνωση.
Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το αργότερο την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά ως η 6η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α., οι δε ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μετά την έγκριση εισαγωγής με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.  
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:
1. Χάρης Κοκολογιάννης, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου
2. Ανδρέας Ενωτιάδης, Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης     
Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.: 210 -3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη.