Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έντυπο παροχής πληροφοριών για τις δωρεάν μετοχές του προσωπικού.

Έντυπο παροχής πληροφοριών

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. στ΄ του ν. 3401/2005 για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών που προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων κερδών προηγουμένων χρήσεων και διανέμονται δωρεάν στο προσωπικό

 Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») σχετικώς με τη διάθεση δωρεάν μετοχών στο χαμηλόβαθμο προσωπικό της που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Ιουνίου 2009, πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. στ΄ του ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα:


Η Τράπεζα θα διαθέσει δωρεάν μετοχές σε περίπου 4.700 χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της Τράπεζας, με κριτήριο επιλογής και κατανομής την απόδοση κάθε υπαλλήλου σε συνδυασμό με τη θετική συμβολή, που είχε και αναμένεται να έχει στα αποτελέσματα της Τράπεζας, σύμφωνα με την πρόταση του Δ.Σ., το οποίο έκανε αποδεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Ανταμοιβών. Σημειώνεται ότι επειδή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Τράπεζας, δεν τίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 εδ. ε΄ του κ.ν. 2190/1920, θέμα δικαιωμάτων προτιμήσεως των παλαιών μετόχων.

 

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά ποσό 2.123.907,50 ευρώ, με έκδοση 772.330 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων κερδών προηγουμένων  χρήσεων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι μετοχές, που διανέμονται σε κάθε μέλος του χαμηλόβαθμου προσωπικού της Τράπεζας, δεν ξεπερνούν τις 250.

 

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας, όπου ορίζεται το μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο, μετά την αύξηση αυτή, θα ανέλθει σε ποσό 2.431.261.126,25  ευρώ και θα διαιρείται σε 884.094.955 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία, εκ των οποίων α) 538.594.955 μετοχές κοινές με ψήφο και β) 345.500.000 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:

  1. Χάρης Κοκολογιάννης, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου   
  2. Ανδρέας Ενωτιάδης, Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης
Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.: 210 – 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη.