Ανακοίνωση Αποφάσεων Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.6.2009 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Αποφάσεων Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.6.2009

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε την 30η Ιουνίου 2009, με απαρτία 54,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές, σχετικώς με το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στην από 27.05.2009 πρόσκληση (επί του οποίου η συζήτηση και λήψη απόφασης ματαιώθηκε κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Ιουνίου 2009, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας) και αποφάσισε την έκδοση, είτε εφάπαξ είτε με σταδιακές τμηματικές εκδόσεις, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 500 εκατομμύρια ευρώ, εξαγοράσιμου, μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της Τράπεζας, διάρκειας 91 ετών με ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το ομολογιακό αυτό δάνειο θα διατεθεί σε τουλάχιστον μία εταιρεία ειδικού σκοπού, θυγατρική της Τράπεζας εδρεύουσα στο εξωτερικό, η οποία θα εκδώσει εξαγοράσιμους υβριδικούς τίτλους, ανταλλάξιμους με μετοχές της Τράπεζας υπό όρους και προϋποθέσεις ίδιες με αυτές του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα εξαγοράς του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, εν όλω ή εν μέρει, μετά πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία κάθε έκδοσης και εφόσον έχει δοθεί σχετική έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το επιτόκιο της κάθε έκδοσης δεν θα υπερβαίνει το 10%. Το δικαίωμα μετατροπής θα μπορεί να ασκηθεί από τον ομολογιούχο, με έγγραφη δήλωσή του προς την Τράπεζα, μετά πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία κάθε έκδοσης. Η τιμή της έκδοσης των νέων κοινών μετοχών της Τράπεζας που τυχόν προκύψουν συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών θα βασίζεται στην τρέχουσα τιμή της μετοχής κατά το τελευταίο διάστημα που θα προηγηθεί της μετατροπής, με μια μικρή σχετικά έκπτωση έως 15%, η οποία, τιμή, δεν θα είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία της μετοχής της Τράπεζας ή μεγαλύτερη από €50. Η τελική τιμή μετατροπής ή ο λόγος μετατροπής θα αποφασισθεί από το Δ.Σ., πριν από κάθε έκδοση του δανείου. Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου.