Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.6.2009

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε την 19η Ιουνίου 2009 με απαρτία 56,47 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 27.5.2009 πρόσκληση, τα εξής:
1. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2008.
2. Τη διανομή μερίσματος με τη μορφή δωρεάν μετοχών, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης 2008, συνολικού ποσού, μετά την προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου, € 28.136.303,25. Συνολικά θα εκδοθούν  10.231.383 κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες θα διανεμηθούν στους μετόχους, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (ταυτόσημη με την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων νέων μετοχών), με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 98 παλαιές, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.
3. Τη δωρεάν διάθεση 772.330 μετοχών στο χαμηλόβαθμο προσωπικό της Τράπεζας, με ανώτατο όριο τις 250 μετοχές ανά άτομο, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ποσού € 2.123.907,50, με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.
4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.
5.  Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών «ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ», για  τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2009. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
6. Την έγκριση α) των αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2008 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με προηγούμενες εγκρίσεις της Γενικής Συνέλευσης, και β) των, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.3723/2008, αμοιβών για τη χρήση 2009 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Τράπεζας για την παροχή δυνατότητας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση μετοχών μίας μόνο κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κ.ν. 2190/1920.
9. Την επικύρωση του ορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως πρόσθετου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ν. 3723/2008.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της  Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
Β.  Η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έκδοση εξαγοράσιμου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ματαιώθηκε κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, και θα πραγματοποιηθεί στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη, στις 10 π.μ., στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, στην Αθήνα, κατόπιν της από 27.5.2009 σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της Τράπεζας και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.