Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα 5 & 6 του Καταστατικού της με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που έχει συγκληθεί για την 19.06.2009, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» Πλατεία Συντάγματος, ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, από την Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής που θα πραγματοποιηθεί στις 30.06.2009 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10. π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, ή από οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή  κλπ., συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τη συνοπτική περιγραφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας(www.eurobank.gr), και θα έχει ως ακολούθως:
«'Aρθρο  5.
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε …………………..(€ ………….) και διαιρείται σε …………… (……………..) συνολικά μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2,75) η κάθε μία, εκ των οποίων α) ……………….. (……….) μετοχές κοινές με ψήφο και β) ……….. (…………) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.
.......................................................................................................................................
2.58. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της …………… … Ιουνίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ………. ευρώ, με την έκδοση …………… νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου προς το διανεμόμενο μέρισμα μέρους των φορολογημένων  κερδών της χρήσεως 2008 και δωρεάν διανομή των νέων μετοχών στους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 3 του ν. 3723/2008 και 28 παρ. 1 του ν. 3756/2009 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 20708/Β1175/23.4.2009 Εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε …………. (€…………..) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε …………, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η καθεμία.
2.59. Με απόφαση της ίδιας ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ………….. Ιουνίου 2009, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ……………… ευρώ, με την έκδοση ………. νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον. Η αύξηση αυτή συντελέσθηκε με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων και δωρεάν διάθεση των νέων μετοχών στο προσωπικό. Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε………. (€ ...........) και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε …………, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η καθεμία.
'Aρθρο 6
..........................................................................................................................................
5. Αν η Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.»