Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG: Έκδοση εξαγοράσιμων υβριδικών τίτλων

Η Eurobank, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009, βελτίωσε οργανικά το δείκτη των κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων της (Core Tier I) σε 8,6% από 8,0%. Η επιτυχία αυτή βασίστηκε στην κερδοφορία του τριμήνου, στη μείωση των κινδύνων που έχει αναλάβει η Τράπεζα καθώς και σε σειρά άλλων πρωτοβουλιών.
Πέραν της οργανικής ενίσχυσης των κεφαλαίων μέσω συνεχιζόμενης κερδοφορίας του Ομίλου, η Eurobank προτίθεται τα επόμενα δύο έτη να εκμεταλλευτεί βελτιούμενες συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση υβριδικών τίτλων έως €500 εκατομμύρια οι οποίοι θα προσμετρώνται στα βασικά ίδια κεφάλαιά της (Tier I capital), με σκοπό την αποπληρωμή άλλων εποπτικών κεφαλαίων και την περαιτέρω αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας, όταν το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες και κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων.
Οι τίτλοι αυτοί θα είναι αόριστης διάρκειας, θα έχουν σταθερή ετήσια απόδοση και η Τράπεζα θα έχει δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς μετά τον πέμπτο χρόνο, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην περίπτωση που  η Τράπεζα δεν  εξαγοράσει τους τίτλους, οι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα μετά το πέμπτο έτος να μετατρέψουν τους υβριδικούς τίτλους που κατέχουν σε μετοχές Eurobank με προκαθορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Οι τελικοί όροι της έκδοσης θα καθοριστούν κατά την περίοδο της έκδοσης με βάση τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά.