Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ρουμανία

Η General Electric Corporation, η Banco Portugues de Investimento (“BPI”) και η Ρουμανική Κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει τη συμμετοχή της EFG Eurobank στο κεφάλαιο της τράπεζας Banc Post SA (“Banc Post”).

Η General Electric Corporation, η Banco Portugues de Investimento (“BPI”) και η Ρουμανική Κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει τη συμμετοχή της EFG Eurobank στο κεφάλαιο της τράπεζας Banc Post SA (“Banc Post”). Η συμφωνία, που προϋποθέτει έγκριση νομικών και εποπτικών αρχών, ορίζει ότι οι τράπεζες BPI και EFG Eurobank θα είναι οι νέοι στρατηγικοί επενδυτές της Banc Post. Η νέα μετοχική σύνθεση προσφέρει στην Bank Post ένα νέο συνεταίρο με σημαντική παρουσία στις εργασίες λιανικής τραπεζικής στην αγορά των Βαλκανίων και ενισχύει τις τάσεις ανάπτυξης της Ρουμανικής τράπεζας στην τοπική αγορά. Η Banc Post είναι μία από τις σημαντικότερες τράπεζες στη Ρουμανία με συνολικό ενεργητικό 7.300 δισ. λεϊ (365 εκατ. δολάρια) και προ φόρων κέρδη 289 δισ. λεϊ (14.4 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για το 1999. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2000, η Banc Post είχε δίκτυο 130 καταστημάτων που παρείχαν ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων στην τοπική αγορά. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ήταν περίπου 30% και ο δείκτης ρευστότητας υπερέβαινε το 47%. Η EFG Eurobank είναι μέρος του EFG Bank Group, που αποτελείται από τράπεζες και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η μητρική εταιρία είναι το EFG Bank European Financial Group, τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελβετία η οποία ελέγχεται από συμφέροντα της οικογενείας Λάτση. Ο Όμιλος EFG Bank Group είναι ο τρίτος μεγαλύτερος στην Ελβετία ως προς τα ίδια κεφάλαια και προσφέρει υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η EFG Eurobank είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα και έχει δώσει έμφαση στις δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης περιουσίας και επενδυτικής τραπεζικής όπου κατέχει ήδη σημαντικά μερίδια αγοράς. Η EFG Eurobank βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης με την Τράπεζα Εργασίας. Η Deutsche Bank διαθέτει 10 % του μετοχικού κεφαλαίου τόσο στην EFG Eurobank όσο και στην Τράπεζα Εργασίας. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η νέα τράπεζα θα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στην Ελλάδα με 330 καταστήματα και ίδια κεφάλαια 600 δισ. δραχμές (1.7 δισ. δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία της 31.12.1999.