Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank EFG στηρίζει έμπρακτα την αποταμίευση και την οικοδομική δραστηριότητα

Αμεσα αντιδρά η Eurobank EFG, στη νέα μείωση κατά 0,25 της μονάδος, του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), μειώνοντας βασικά της επιτόκια προς ιδιώτες και επιχειρήσεις έως και 0,50 της μονάδος. Παράλληλα, δεν μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων συμπεριλαμβανομένου του αποταμιευτικού λογαριασμού Μεγάλο Ταμιευτήριο.
Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζει να υλοποιεί τη δέσμευσή της να στέκεται δίπλα στους πελάτες της, τα νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες,  στηρίζοντας έτσι και ευρύτερα την ελληνική οικονομία με συγκεκριμένα μέτρα.
Ειδικότερα, η Τράπεζα:
Ι. Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων. Διατηρεί επίσης αμετάβλητο το επιτόκιο του βασικού υψηλότοκου αποταμιευτικού της λογαριασμού, του Μεγάλου Ταμιευτηρίου, προσφέροντας έτσι στους πελάτες της πολλαπλάσια απόδοση σε σύγκριση με τα απλά Ταμιευτήρια και παρέχοντας ουσιαστικό κίνητρο για την ενίσχυση της αποταμίευσης της ελληνικής οικογένειας.
II. Μειώνει έως και 0,50 της μονάδος, τα επιτόκια χορηγήσεων Ιδιωτών και Μικρών Επιχειρήσεων.
ΙΙΙ. Μειώνει κατά 0,50 της μονάδος τα βασικά επιτόκιαστεγαστικών δανείων για απόκτηση κύριας, δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας καθώς και των δανείων επαγγελματικής στέγης.
IV. Αξιοποιώντας τα πρόσφατα μέτρα της πολιτείας για την ενίσχυση της αγοράς ακινήτων και της οικοδομής, χορηγεί έως και το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου για απόκτηση κύριας ή εξοχικής κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης.

Αναλυτικά τα επιτόκια της Τράπεζας διαμορφώνονται ως εξής:
Ι. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Παραμένουν αμετάβλητα.
ΙΙ. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
  • Tο Νέο Στεγαστικό Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων της Τράπεζας  σε ευρώ (ΣΒΕΧ), που συνδέεται με το επιτόκιο αναφοράς Euribor, μειώνεται κατά 0,50 της μονάδος και  αυτό σε ελβετικό φράγκο, που συνδέεται με το επιτόκιο αναφοράς Libor CHF, μειώνεται κατά 0,20 της μονάδος.
  • Τα επιτόκια προγραμμάτων σταθερού επιτοκίου σε ευρώ και ελβετικό φράγκο μειώνονται έως και 0,50 της μονάδος.
  • Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων που έχουν ως επιτόκιο βάσης το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), ή τα επιτόκια Euribor και Libor (ελβετικού φράγκου), αναπροσαρμόζονται αυτομάτως ακολουθώντας την πτωτική πορεία των παραπάνω επιτοκίων.

Επιπλέον, η Eurobank αξιοποιώντας τα πρόσφατα μέτρα της πολιτείας, χορηγεί στεγαστικά δάνεια μέχρι και  το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, για κύρια ή εξοχική κατοικία.

Β. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΚΑΡΤΕΣ
Tα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για αγορές προϊόντων καθώς και τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων μειώνονται έως και 0,25 της μονάδος.
Γ. ΔΑΝΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
  • Τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών μειώνονται έως και 0,35 της μονάδος.
  • Τα σταθερά επιτόκια επαγγελματικής στέγης για 1 & 3 έτη, μειώνονται κατά 0,50 της μονάδος.
Επιπλέον, η Eurobank αξιοποιώντας τα πρόσφατα μέτρα της πολιτείας για την ενίσχυση της αγοράς ακινήτων, χορηγεί δάνεια επαγγελματικής στέγης μέχρι 100% της αξίας του επαγγελματικού ακινήτου και εντάσσει τη χρηματοδότηση αυτή, στα διαθέσιμα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τελικό σήμερα κυμαινόμενο επιτόκιο  4,30%.

Δ. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το βασικό επιτόκιο Κεφαλαίου Κινήσεως Επιχειρηματικής Πίστης μειώνεται κατά 0,35 της μονάδος.
Tα παραπάνω θα ισχύσουν από Δευτέρα 11/5/09.

Παράρτημα