Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση επιτοκίων από την Eurobank EFG

Η Τράπεζα Eurobank EFG, σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης κατά 0,50% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προχωρεί για τρίτη φορά εντός του 2009 σε μείωση των επιτοκίων της.
Οι μειώσεις των επιτοκίων θα ισχύσουν από Δευτέρα, 16/3/09  και έχουν ως ακολούθως:
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
  • Το Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας (ΒΣΤΕ) μειώνεται κατά 0,50%.
  • Επιπλέον, μειώνονται έως και  0,50% τα επιτόκια προγραμμάτων σταθερού επιτοκίου σε ευρώ.
  • Το Νέο Στεγαστικό Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων της Τράπεζας  σε ευρώ (ΣΒΕΧ), που συνδέεται με το επιτόκιο αναφοράς Euribor, μειώνεται κατά 0,20%.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΚΑΡΤΕΣ
  • Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για αγορές προϊόντων μειώνονται έως και 0,50%.
  • Το επιτόκιο του καταναλωτικού δανείου «Ανοιχτή Γραμμή» καθώς και του ορίου υπερανάληψης μειώνεται κατά 0,50%
  • Τα επιτόκια των υπολοίπων καταναλωτικών δανείων μειώνονται έως και 0,25%.
ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
  • Τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών μειώνονται  κατά 0,25%.
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
  • Η Τράπεζα προχωρεί σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών λογαριασμών κατά 0,15%, κατά μέσο όρο.
  • Το επιτόκιο του λογαριασμού Μεγάλο Ταμιευτήριο διαμορφώνεται στο 2% ανεξαρτήτως ποσού.
Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων αναπροσαρμόζονται καθημερινά ανάλογα με τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς (Euribor).