Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τιτλοποίηση

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. προχώρησε σε τιτλοποίηση απαιτήσεων από συμβάσεις πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό ύψους €3.300.000.000, οι οποίες προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο της Τραπεζικής Επιχειρήσεων. Εκδότης των ομολογιών είναι η εταιρεία Anaptyxi SME II 2009-1 PLC με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πιστοληπτική αξιολόγηση στις ομολογίες με διαβάθμιση Α1 παρείχε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης  Moody´s. 
Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση ήταν η Citigroup Global Markets Limited και η Deutsche Bank AG London Branch.