Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση επιτοκίων από την Eurobank EFG

Η Eurobank EFG, σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης κατά 0,50% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και παρά το συνεχιζόμενο υψηλό κόστος των καταθέσεων, προχωρεί για δεύτερη φορά εντός του 2009 σε μείωση των επιτοκίων της.
Οι μειώσεις των επιτοκίων θα ισχύσουν από Δευτέρα 16/2/2009  και έχουν ως ακολούθως:
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
  • Το κυμαινόμενο Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας μειώνεται κατά 0,50%.
  • Επιπλέον, μειώνονται μέχρι και 85 μονάδες βάσης (0,85%) τα επιτόκια προγραμμάτων σταθερού επιτοκίου σε Ευρώ και Ελβετικό Φράγκο.
Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων που έχουν ως επιτόκιο βάσης το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), ή τα επιτόκια Euribor και Libor (ελβετικού φράγκου), αναπροσαρμόζονται αυτομάτως ακολουθώντας την πτωτική πορεία των παραπάνω επιτοκίων.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΚΑΡΤΕΣ
  • Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για αγορές προϊόντων, καθώς και τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων, μειώνονται έως και 0,50%
ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • Τα Βασικά επιτόκια Επαγγελματιών και Μικρών Επιχειρήσεων μειώνονται περαιτέρω κατά 0,25%.
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
  • Η Τράπεζα προχωρεί σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών λογαριασμών κατά 0,20%, κατά μέσο όρο.
  • Το επιτόκιο του λογαριασμού Μεγάλο Ταμιευτήριο διαμορφώνεται στο 2,50% ανεξαρτήτως ποσού.
Υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων αναπροσαρμόζονται καθημερινά ανάλογα με τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς (Euribor).

H Τράπεζα, παράλληλα με τα μέτρα στήριξης των Νοικοκυριών, των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων και των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχει λάβει τους τελευταίους μήνες ακολουθεί ταυτόχρονα, μία ευέλικτη πολιτική αναδιάρθρωσης των δόσεων των δανείων για διευκόλυνση των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.