Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12/1/2009 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12/1/2009

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε την 12η Ιανουαρίου 2009, έλαβε, με απαρτία 52,81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τις ακόλουθες αποφάσεις:
  1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά €950.125.000, με έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3723/2008, 345.500.000 προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ καλυπτόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.
  2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την οριστικοποίηση των όρων και των λεπτομερειών και τον καθορισμό των επιμέρους χαρακτηριστικών των προνομιούχων μετοχών.
Η εφαρμογή των ανωτέρω θα ακολουθήσει την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.