Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Με κέρδη προ φόρων 7.282 χιλ. Ευρώ (2,48 δισ. δρχ.) έκλεισε τη χρήση 2001 η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, έναντι αντίστοιχων κερδών 26.217 χιλ. Ευρώ (8,93 δισ. δρχ.) της χρήσης 2000. Η υποαξία του χαρτοφυλακίου που προέκυψε στο τέλος της χρήσης ανήλθε σε 32.447 χιλ. Ευρώ (11,06 δισ. δρχ.) και μεταφέρθηκε απ’ ευθείας σε μείωση του Ειδικού Αποθεματικού του Ν 1969/1991. Η εταιρεία ξεκινάει την χρήση 2002 διαθέτοντας Αποθεματικά του Ν 1969/1991 ύψους 16.335 χιλ. Ευρώ (5,57 δισ. δρχ.).
Με κέρδη προ φόρων 7.282 χιλ. Ευρώ (2,48 δισ. δρχ.) έκλεισε τη χρήση 2001 η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, έναντι αντίστοιχων κερδών 26.217 χιλ. Ευρώ (8,93 δισ. δρχ.) της χρήσης 2000. Η υποαξία του χαρτοφυλακίου που προέκυψε στο τέλος της χρήσης ανήλθε σε 32.447 χιλ. Ευρώ (11,06 δισ. δρχ.) και μεταφέρθηκε απ’ ευθείας σε μείωση του Ειδικού Αποθεματικού του Ν 1969/1991. Η εταιρεία ξεκινάει την χρήση 2002 διαθέτοντας Αποθεματικά του Ν 1969/1991 ύψους 16.335 χιλ. Ευρώ (5,57 δισ. δρχ.).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,12 Ευρώ ανά μετοχή (41 δραχμών), το οποίο δεν υπόκειται σε κανένα άλλο φόρο. Το συνολικό ποσό που διανέμεται στους μετόχους ανέρχεται σε 3.868 χιλ. Ευρώ (1,32 δισ. δρχ.). Η καθαρή αξία ενεργητικού της εταιρίας κατά την 31.12.2001 ανήλθε σε 129.795 χιλ. Ευρώ (44,23 δισ. δρχ.), ενώ η εσωτερική αξία της μετοχής διαμορφώθηκε σε 4,03 Ευρώ (1.373 δρχ.) έναντι χρηματιστηριακής της αξίας 3,08 Ευρώ (1.050 δρχ.). Στις 31.12.2001 η μετοχή διαπραγματευόταν με discount 23,5%. Από την αρχή του έτους, η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρίας - προσαρμοσμένη με το μέρισμα - σημείωσε μείωση 13,8% ενώ κατά την ίδια περίοδο η μείωση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. ανήλθε σε 23,5%. Το καθαρό ενεργητικό της εταιρίας στις 31.12.2001 ήταν τοποθετημένο κατά 84,4% σε μετοχές, κατά 2,4% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και το υπόλοιπο σε διάφορες μορφές βραχυπρόθεσμων καταθέσεων. Οι πέντε κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού ήταν: Chipita 7,8%, Τιτάν(κο) 6,1%, Coca Cola–3E 5,8%, Γερμανός 5,3% και Ακτωρ 4,3%.