Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12/01/2009 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 12/01/2009

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias  Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
12 Ιανουαρίου 2009
Ώρα 1 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 12 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1 μ.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, με τα κατωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, με έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλυπτόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.
  2. Πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.


Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους – μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα 'Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) – και να καταθέσουν στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας ή στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ξενοφών Κ. Νικήτας