Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Private Banking Χίος

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η Ημερίδα που διοργάνωσε η Διεύθυνση Private Banking της Τράπεζας EFG EUROBANK σήμερα στη Χίο, με θέμα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στη μετά ΟΝΕ Εποχή». Την Ημερίδα παρακολούθησε ευρύ κοινό, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, των τοπικών μέσων ενημέρωσης, κ.ά.
Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η Ημερίδα που διοργάνωσε η Διεύθυνση Private Banking της Τράπεζας EFG EUROBANK σήμερα στη Χίο, με θέμα «Επενδυτικές Ευκαιρίες στη μετά ΟΝΕ Εποχή». Την Ημερίδα παρακολούθησε ευρύ κοινό, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, των τοπικών μέσων ενημέρωσης, κ.ά. Η Ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας που έχει αναλάβει η EFG EUROBANK ανά την Ελλάδα για την ενημέρωση των πολιτών και των πελατών της για το νέο οικονομικό περιβάλλον που δημιουργείται με την έλευση του Ευρώ και τη συμμετοχή της χώρας μας στην ΟΝΕ, καθώς και για τις πρακτικές αλλαγές που θα επέλθουν στη καθημερινή ζωή του καθενός μας. Προλογίζοντας τις εργασίες της Ημερίδας, ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής της EFG EUROBANK με ευθύνη στο Private Banking κ. Ράλλης Σπανδωνίδης, αναφέρθηκε κατ΄ αρχάς στα μεγέθη και τη στρατηγική του νέου τραπεζικού οργανισμού που δημιουργείται με την επικείμενη συγχώνευση των τραπεζών EFG EUROBANK και ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Όπως τόνισε, ο νέος τραπεζικός οργανισμός θα έχει 7.500 υπαλλήλους, δίκτυο 330 καταστημάτων σ’όλη την Ελλάδα, ίδια κεφάλαια 600 δισ. δρχ., σύνολο ενεργητικού ύψους 5 τρισ. δρχ. και υπό διαχείριση κεφάλαια, συμπεριλαβανομένων και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ύψους 7,6 τρισ. δρχ. Θα είναι ο τρίτος σε μέγεθος τραπεζικός όμιλος στην ελληνική αγορά και η πέμπτη εταιρεία στο ΧΑΑ από άποψη κεφαλαιοποίησης. Στη συνέχεια, ο κ. Σπανδωνίδης περιέγραψε το νέο οικονομικό περιβάλλον που δημιουργείται με την παγκοσμιοποίηση των αγορών και τις ανακατατάξεις στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, και τόνισε ότι μέσα σε αυτήν τη νέα οικονομική πραγματικότητα ο επενδυτής αναγνωρίζει πλέον ότι δημιουργούνται νέες επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορεί να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό του βασιζόμενος σε παραδοσιακές τεχνικές και προϊόντα. Μερικά από τα νέα προϊόντα / υπηρεσίες που θα εμφανισθούν ή που θα ενταθεί η πώλησή τους στη μετά ΟΝΕ εποχή είναι:

  • Παράγωγα
  • Corporate Bonds
  • Διάφορες μορφές securitization
  • Real estate Α/Κ
  • Ειδικού τύπου Α/Κ
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίων (Discretionary ή Advisory) κ.λ.π.
    Ο κ. Σπανδωνίδης προσέθεσε ότι στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον δημιουργείται μια νέα τάση επιστημονικής διαχείρισης, η οποία αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της απόδοσης για δεδομένο επίπεδο κινδύνου και χρονικού ορίζοντα. Έτσι, η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που απαιτείται στην διαχείριση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών, η ανάγκη παροχής προσωπικών υπηρεσιών επενδυτικού χαρακτήρα σε ιδιώτες που δεν έχουν ούτε τις γνώσεις και ούτε τον χρόνο να αξιολογήσουν εναλλακτικές μορφές επενδύσεων, να παρακολουθήσουν και να διαχειρισθούν τα κινητά περιουσιακά τους στοιχεία, ήταν οι γενεσιουργοί αιτίες της δημιουργίας των δραστηριοτήτων Private Banking που έχει πολύμορφα αναπτυχθεί στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια. Στο σημείο αυτό ο κ. Σπανδωνίδης τόνισε ότι στο Private Banking της EFG Eurobank, μέσω ειδικού ερωτηματολογίου, ο επενδυτής κατατάσσεται στην ενδεδειγμένη επενδυτική κατηγορία και του προτείνονται τα κατάλληλα προϊόντα παρέχοντας ασφάλεια και επενδυτική πειθαρχία. Σε κάθε περίπτωση το Private Banking δομείται στις βασικές αρχές της εμπιστοσύνης, της εχεμύθειας και της προσωπικής σχέσης πελάτη - Τράπεζας. Τέλος, μια άλλη παράμετρος που πρέπει να τονισθεί είναι η στενή συνεργασία σε προϊοντικούς / διαχειριστικούς τομείς αιχμής των κινητών αξιών με την Deutsche Bank, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως που συμμετέχει σε ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της EFG Eurobank. Πρώτα δείγματα αυτής της συνεργασίας είναι η από κοινού δημιουργία και διαχείριση μιας ομάδας νέων πρωτοποριακών Α/Κ που έχουν κυρίως διεθνή προσανατολισμό. Ο κ. Σπανδωνίδης κατέληξε λέγοντας: «Η EFG Eurobank διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία για την παροχή ολοκληρωμένων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας και την κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών της όπως διαμορφώνονται υπό τις νέες συνθήκες, όχι μόνο γιατί συγκαταλέγεται στα τρία μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα, και ως εκ τούτου διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, αλλά και διότι ανήκει στον διεθνή τραπεζικό όμιλο του EFG Bank Group ο οποίος εξειδικεύεται στον τομέα του Private Banking διεθνώς. Ο ΄Ομιλος αυτός με έδρα τη Γενεύη και ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 1,5 τρισ. δρχ., έχει παρουσία στα μεγαλύτερα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα και δραστηριοποιείται, με εξαίρεση την Ελλάδα, κυρίως στο Private Banking. Για τους λόγους αυτούς διαθέτει μοναδική επενδυτική τεχνογνωσία, εμπειρία και φερεγγυότητα στην διαχείριση των χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών του.» Από πλευράς του, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της EFG Eurobank, ανέλυσε τις επιπτώσεις της εισαγωγής του Ευρώ στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Περιέγραψε τα χαρακτηριστικά, αφ'ενός, της μεταβατικής περίοδου, κατά την οποία το Ευρώ θα κυκλοφορεί μόνο σε λογιστική μορφή, και, αφ'ετέρου, της μετάβασης στα νέα χαρτονομίσματα και κέρματα σε Ευρώ την 1.1.2002. Ο ομιλητής προσπάθησε να εξηγήσει τις αλλαγές που θα επέλθουν στη ζωή μας ως καταναλωτές, ως αποταμιευτές, ως επενδυτές και ως επιχειρηματίες, επισημαίνοντας τον σταδιακό, αλλά και αμετάκλητο, χαρακτήρα του όλου εγχειρήματος. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Έκφρασης κ. Νίκος Γιαννής, στην ομιλία του με θέμα «Η Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει», αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που θέτει η μελλοντική διεύρυνση της Ε.Ε. από δεκαπέντε σε εικοσιοκτώ κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των δομών λειτουργίας της Ε.Ε., που αποτελεί και το αντικείμενο της υπό εξέλιξη Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Ο κ. Γιαννής υποστήριξε, εξ άλλου, ότι η ΟΝΕ δημιουργεί την ανάγκη επιτάγχυνσης της πολιτικής ένωσης, αλλά και επιλύσεως άμεσων, κρίσιμων θεμάτων όπως αυτά της απασχόλησης, της ανεργίας και των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για τη σμίκρυνση της διαφοράς ανάπτυξης μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, όπως, άλλωστε, επιβεβαιώθηκε και από τους πολιτικούς αρχηγούς των «15» στην πρόσφατη συνάντηση τους στη Λισσαβώνα.
  •