Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της EFG Eurobank κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2000 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 1999. Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου της EFG Eurobank διαμορφώθηκε σε Δρχ. 3,1 τρισ. στις 31.3.2000, έναντι Δρχ. 2,1 τρισ. στις 31.3.1999, σημειώνοντας αύξηση άνω του 50%.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της EFG Eurobank κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2000 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 1999. Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου της EFG Eurobank διαμορφώθηκε σε Δρχ. 3,1 τρισ. στις 31.3.2000, έναντι Δρχ. 2,1 τρισ. στις 31.3.1999, σημειώνοντας αύξηση άνω του 50%. Ειδικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2000, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 11%, εξέλιξη που απεικονίζει τη συνεχιζόμενη ταχύρυθμη ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου και κατά το 2000. Τα οργανικά έσοδα του Ομίλου της EFG Eurobank (έσοδα από τόκους και προμήθειες) ανήλθαν σε Δρχ. 37,6 δισ. κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έναντι Δρχ. 24,5 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 53% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 1999. Αντίθετα, τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων μειώθηκαν από Δρχ. 16,2 δισ. σε Δρχ. 11,8 δισ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα συνολικά έσοδα εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν σε Δρχ. 49,4 δισ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2000 έναντι Δρχ. 40,7 δισ., σημειώνοντας έτσι αύξηση κατά 21% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 1999. Επισημαίνεται ότι η μεγάλη αύξηση των οργανικών εσόδων είναι το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης δυναμικής ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, της επενδυτικής τραπεζικής και της διαχείρισης διαθεσίμων. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων του Ομίλου της EFG Eurobank ανήλθαν σε Δρχ. 22,2 δισ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2000 έναντι Δρχ. 21,8 δισ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 1999, παρά τη σημαντική μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις. Σημειώνεται οτι, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα οποία απεικονίζουν με διαφορετικό τρόπο τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου, τα καθαρά κέρδη προ φόρων και goodwill, ανήλθαν σε Δρχ. 18,4 δισ. κατά το πρώτο τρίμηνο έναντι Δρχ. 6,8 δισ. του αντίστοιχου περισυνού. Τόσο με βάση τα ελληνικά όσο και με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα η οργανική κερδοφορία του Ομίλου της EFG Eurobank κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σημείωσε αύξηση που ξεπερνά το 80%.