Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Telesis από την EFG Eurobank Ergasias

Ολοκληρώθηκε με την περαίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών, η νομική συγχώνευση, δι’ απορροφήσεως, της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2002, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του υπουργείου Ανάπτυξης η υπ’ αριθμ. Κ2-3307/11.3.02 απόφαση του υπουργείου με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση, η οποία πραγματοποιείται με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και μετατροπής της σε ευρώ από 850 δρχ. σε 2,74 ευρώ ανά μετοχή.
Ολοκληρώθηκε με την περαίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών, η νομική συγχώνευση, δι’ απορροφήσεως, της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2002, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του υπουργείου Ανάπτυξης η υπ’ αριθμ. Κ2-3307/11.3.02 απόφαση του υπουργείου με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση, η οποία πραγματοποιείται με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και μετατροπής της σε ευρώ από 850 δρχ. σε 2,74 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης είναι οι εγγεγραμμένοι στις 11 Μαρτίου 2002 μέτοχοι των δύο τραπεζών ως εξής:
  • Κάθε μέτοχος της Telesis θα ανταλλάξει 2,2 κοινές ονομαστικές μετοχές της τράπεζας αυτής με 1 νέα μετοχή της EFG Eurobank Ergasias ονομαστικής αξίας 2,74 ευρώ.
  • Οι μέτοχοι της EFG Eurobank Ergasias θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν με αναπροσαρμοσμένη όμως την ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε 2,74 ευρώ. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Telesis έπαυσε στις 12 Μαρτίου 2002. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν υπέρ των μετόχων της Telesis θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται μετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης από το ΔΣ του ΧΑΑ. Η ακριβής ημερομηνία θα δημοσιοποιηθεί δια του τύπου. Εντός των προσεχών ημερών θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του ενιαίου οργανισμού για τη χρήση 2001 σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, δια του τύπου θα δημοσιοποιηθεί και η ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει τα αποτελέσματα του 2001. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η συγχώνευση αντιμετωπίζεται ως «συνένωση» των δύο τραπεζών και τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν θα αφορούν στο άθροισμα των δωδεκάμηνων αποτελεσμάτων της EFG Eurobank Ergasias και των δωδεκάμηνων αποτελεσμάτων της Telesis. Αντίθετα, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η EFG Eurobank Ergasias θεωρείται οτι εξαγοράζει την Telesis με ημερομηνία εξαγοράς την 30ή Σεπτεμβρίου 2001 και τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν θα αφορούν στο άθροισμα των δωδεκάμηνων αποτελεσμάτων της EFG Eurobank Ergasias και των αποτελεσμάτων της Telesis για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2001.
    Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του ενιαίου οργανισμού για τη χρήση 2001 έχουν οι μέτοχοι τόσο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias όσο και της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων. Το μέρισμα σύμφωνα με την σχετική πρόταση του ΔΣ που θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε 0,53 ευρώ ανά μετοχή. Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και ανέρχεται σε περίπου 3,7%.
  •