Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει ότι εκδόθηκε αναθεωρημένη Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, στην οποία γίνεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3556/2007,  αναφορά στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30.6.2008, χωρίς να έχει μεταβληθεί ο τύπος αυτής (με σύμφωνη γνώμη).