Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου κου Νανόπουλου - 2/7/2008

Με αφορμή ερωτήσεις δημοσιογράφων ενόψει της σημερινής προγραμματισμένης εκδήλωσης της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias προς εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ν. Νανόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Οι μετοχές των Ελληνικών τραπεζών έχουν υποστεί αδικαιολόγητη πίεση την τελευταία περίοδο, η οποία δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με τα θεμελιώδη της Ελληνικής και των περιφερειακών αγορών, αλλά ούτε και με τις προοπτικές τους.
Όσον αφορά την Τράπεζά μας, οι ρυθμοί ανάπτυξης των εργασιών εμφανίζονται πολύ ικανοποιητικοί. Τα αποτελέσματα του Β’ Τριμήνου 2008 εκτιμάται ότι θα είναι υψηλότερα από αυτά του Α’ Τριμήνου και βασίζονται σε οργανικές κυρίως πηγές. Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας παραμένει πολύ ισχυρή και παρά την πληρωμή του μερίσματος η καθαρή θέση της δεν παρουσιάζει καμία ουσιώδη μεταβολή.  Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι για ένα ακόμη τρίμηνο η σε απόλυτο μέγεθος αύξηση των καταθέσεων ξεπερνά την αντίστοιχη αύξηση των χορηγήσεων του Ομίλου, βελτιώνοντας περαιτέρω τον δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις. Σαν αποτέλεσμα αυτού η Τράπεζα εμφανίζει εξαιρετικά ισχυρή ρευστότητα.
Από την ανάλυση του μετοχολογίου μας, δεν προκύπτουν σημαντικές ρευστοποιήσεις στις θέσεις των μακροχρόνιων θεσμικών επενδυτών της Τράπεζας. Επομένως, υποθέτουμε ότι οι κινήσεις της τελευταίας περιόδου αφορούν και σε βραχυπρόθεσμες ανοιχτές πωλήσεις».

Τα επίσημα αποτελέσματα της  Τράπεζας  για το Α΄ εξάμηνο του 2008 θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 30 Ιουλίου.