Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.3556/2007, ότι, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που συντελέστηκε με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2007, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 1.450.875.915,50 ευρώ, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 527.591.242 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.