Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω επανεπένδυσης μερίσματος χρήσης 2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 21.04.2008, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μέχρι ποσού 42.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 15.272.727 νέων μετοχών, συντελούμενη με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2007 (δηλαδή αυτού που απομένει μετά την αφαίρεση του καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος), κατά τη διακριτική ευχέρεια των μετόχων δικαιούχων του μερίσματος αυτού, με τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ίση με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τις πρώτες τέσσερις (4) ημέρες διαπραγμάτευσης της μετοχής χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα, μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 3%.
Οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν, με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και της Τράπεζας, για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του. Το δικαίωμα αυτό άσκησαν συνολικά 4.486  μέτοχοι για την απόκτηση συνολικά 1.245.604 νέων μετοχών της Τράπεζας με τιμή διάθεσης 19,42 ευρώ.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε τελικά κατά 3.425.411 ευρώ, με την έκδοση 1.245.604 νέων, άυλων, ονομαστικών, κοινών με ψήφο μετοχών, και ανήλθε σε 1.450.875.915,5 ευρώ, διαιρούμενο σε 527.591.242 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ.
Στις 27.05.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-6659 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της Τράπεζας λόγω της ως άνω αύξησης, όπως αυτή αποφασίστηκε από την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 21ης Απριλίου 2008 και από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Μαΐου 2008. Το Χ.Α. ενέκρινε στις 6.06.2008 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 1.245.604 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. και οι ανωτέρω νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από τα σχετικά έντυπα το οποίο είναι διαθέσιμο σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Τράπεζας στην Νέα Ιωνία, Σινιοσόγλου 6 και Παναγούλη, Τ.Κ. 14234, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας (τηλ. 210 – 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη).
Αθήνα, 6.06.2008
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.