Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα προϊόντα Private Banking

Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων eurobank capital protect του Private Banking της Eurobank, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.

Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων eurobank capital protect του Private Banking της Eurobank, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Πρόκειται για δύο προϊόντα σε Δολάριο ΗΠΑ και ένα σε Ευρώ που διατίθενται στους επενδυτές από τις 15 Σεπτεμβρίου – 15 Οκτωβρίου και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Callable Range Accrual (USD) VI : Πρόκειται για μια προθεσμιακή κατάθεση υπό όρο πρόωρης εξόφλησης, μέγιστης διάρκειας 10 ετών σε Δολάριο ΗΠΑ, με απόδοση η οποία συνδέεται με το διατραπεζικό επιτόκιο Δολαρίου ΗΠΑ τριμήνου (3M USD Libor). Κατά το πρώτο έτος της επένδυσης ο επενδυτής δικαιούται κάθε τρεις μήνες μια σταθερή ετησιοποιημένη απόδοση 6,75%. Για τα επόμενα έτη, ο επενδυτής δικαιούται κάθε τρεις μήνες μια ετησιοποιημένη απόδοση έως και 6,75% ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που το υποκείμενο επιτόκιο βρίσκεται εντός συγκεκριμένου εύρους.Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προεξοφλήσει την κατάθεση στο σύνολό της από το πρώτο τρίμηνο (συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα πληρωμής ανταλλάγματος) και κάθε τρίμηνο στη συνέχεια, καταβάλλοντας στον επενδυτή το 100% του αρχικού κεφαλαίου, καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο αντάλλαγμα για την περίοδο.
  • SuperTarget (USD): Πρόκειται για μια προθεσμιακή κατάθεση υπό όρο πρόωρης εξόφλησης, μέγιστης διάρκειας 10 ετών σε Δολάριο ΗΠΑ, με απόδοση η οποία συνδέεται με το διατραπεζικό επιτόκιο Δολαρίου ΗΠΑ 6 μηνών (6M USD Libor). Κατά το πρώτο έτος της επένδυσης ο επενδυτής δικαιούται κάθε έξι μήνες μια σταθερή ετησιοποιημένη απόδοση 9,00%. Για τα επόμενα έτη, ο επενδυτής δικαιούται κάθε έξι μήνες μια κυμαινόμενη ετησιοποιημένη απόδοση η οποία εξαρτάται από το 6Μ USD Libor στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η κατάθεση θα προεξοφληθεί στο σύνολο της αν το συνολικό κεφαλαιακό κέρδος της κατάθεσης υπερβεί σε οποιαδήποτε μέρα πληρωμής το 12,00%. Αν αυτό δεν συμβεί καμία στιγμή ως τη λήξη, τότε η Τράπεζα θα καταβάλλει τη διαφορά της σωρευτικής απόδοσης που έχει καταβληθεί ως τότε από το 12,00%.
  • Global Allocator (EUR) III: Πρόκειται για μια επένδυση πέντε ετών σε Ευρώ συνδεδεμένη με την απόδοση ενός μικτού χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από επιλεγμένα Αμοιβαία κεφάλαια (40% από Ομολογιακά Α/Κ, 40% από Μετοχικά Α/Κ, 20% από Αμοιβαία Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (Fund of Hedge Funds). Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα παραπάνω προϊόντα είναι 50.000 Ευρώ ή Δολάριο ΗΠΑ αντίστοιχα. Τα νέα προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας από τις Μονάδες Private Banking καθώς και τα καταστήματα Eurobank σε όλη την Ελλάδα.
  •