Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Εισαγωγής Δωρεάν Μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγω Διάθεσης Μετοχών στο Προσωπικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 8.04.2008 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 3.850.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των φορολογημένων κερδών της χρήσεως 2007. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 1.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανομή σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των θυγατρικών της.
Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 1.447.450.504,5 ευρώ, διαιρούμενο σε 526.345.638 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η καθεμία.
Την 22.04.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-4805 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., στη συνεδρίασή του στις 06.05.2008, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.
Κατόπιν τούτου, από την Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008, αρχίζει στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των 1.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση. Από την ίδια ημερομηνία, οι εν λόγω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Επίσης, διευκρινίζεται ότι, από την ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό και την απόφαση 35 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από 24.04.2008 σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας (τηλ. 210 – 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη).
Αθήνα, 08.05.2008
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε