Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και  την ενημέρωση που έλαβε κατά την 29η Απριλίου 2008 από τον μέτοχό της EFG Consolidated Holdings S.A., κατόπιν της από 24ης Απριλίου 2008 μεταβίβασης από την EFG Exchange Holdings Limited, το ποσοστό συμμετοχής της EFG Consolidated Holdings S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αυξήθηκε από 38,04% σε 41,80%, το οποίο αντιστοιχεί σε 219.439.385 μετοχές με δικαιώματα ψήφου.
Το 100% του μετοχικού κεφαλαίου τόσο του μεταβιβάσαντος μετόχου όσο και του αποκτήσαντος μετόχου, κατά τα ανωτέρω, ελέγχεται από την εταιρεία Private Financial Investments Holding Ltd, η οποία ελέγχεται κατά 100% από την EFG Bank European Financial Group, και , συνεπώς, με την ανωτέρω μεταβίβαση ουδεμία  μεταβολή επέρχεται στο συνολικό ποσοστό ελέγχου (41,80%) της EFG Bank European Financial Group επί του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.