Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έντυπο παροχής πληροφοριών για τις δωρεάν μετοχές του προσωπικού

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. στ΄ του ν. 3401/2005 

για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών που προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογημένων κερδών και διανέμονται δωρεάν στο προσωπικό

 

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») σχετικώς με τη διάθεση νέων δωρεάν μετοχών σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των θυγατρικών της, που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Απριλίου 2008, πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. στ΄ του ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα: 

 

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο ανταμοιβής των προσπαθειών και επιτευγμάτων του προσωπικού αυτής και των θυγατρικών της, και δεδομένης της συνεχιζόμενης πολύ καλής απόδοσης και της εξάπλωσης της παρουσίας του Ομίλου, θα διαθέσει δωρεάν μετοχές στο προσωπικό, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση μέρους φορολογημένων κερδών χρήσεως 2007. Επειδή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Τράπεζας, δεν τίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 εδ. ε΄ του κ.ν. 2190/1920, θέμα δικαιωμάτων προτιμήσεως των παλαιών μετόχων.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά ποσό 3.850.000 ευρώ, με έκδοση 1.400.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους φορολογημένων κερδών της Τράπεζας χρήσεως 2007.

Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της χρήσεως 2008 και θα διατεθούν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των θυγατρικών της, που συμβάλλουν με την ατομική και ομαδική προσπάθειά τους στην επιτυχημένη πορεία των ανωτέρω εταιρειών, με κριτήριο επιλογής και κατανομής τη θετική συμβολή καθενός από αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, με την από 8.4.2008 απόφασή του, εξουσιοδότησε την ειδική Επιτροπή Ανταμοιβών να καθορίσει, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, τα πρόσωπα που συνέβαλαν θετικά στο έργο της Τράπεζας και των θυγατρικών της, καθώς και τον αριθμό των μετοχών που θα διατεθούν σε αυτά. Εν συνεχεία, η ειδική Επιτροπή Ανταμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε, στην από 23.4.2008 συνεδρίασή της, την κατανομή των νέων μετοχών στους δικαιούχους, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας, όπου ορίζεται το μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο θα ανέλθει σε ποσό 1.447.450.504,5 ευρώ και θα διαιρείται σε 526.345.638 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:

 

1.         Ανδρέας Ενωτιάδης, Διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης

2.         Ευφροσύνη Κουλοχέρη, Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης      

 

Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.: 210 – 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη.