Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση για την επανεπένδυση του μερίσματος χρήσης 2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της τα εξής:
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε, κατά την Α΄ επαναληπτική συνεδρίασή της στις 21 Απριλίου 2008, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων μετοχών, συντελούμενη με καταβολή μετρητών μέσω επανεπένδυσης του υπόλοιπου μερίσματος της χρήσης 2007 (που απομένει μετά την αφαίρεση του καταβληθέντος προσωρινού μερίσματος) ύψους €0,50 ανά μετοχή.
Δικαίωμα να λάβουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, το μέρισμα υπό μορφή μετοχών αντί σε μετρητά έχουν οι δικαιούχοι του μερίσματος και συγκεκριμένα οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Απριλίου 2008.
 
Όσοι από τους ανωτέρω μετόχους επιθυμούν  να λάβουν το μέρισμα που δικαιούνται  υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας, εν όλω ή εν μέρει, επανεπενδύοντας (ολικά ή μερικά αντιστοίχως) το μέρισμά τους αυτό, καλούνται να το δηλώσουν, στο διάστημα από 22.04.2008 έως και 8.05.2008, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση στο χειριστή τους.

Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και γι’ αυτό η επανεπένδυση του μερίσματος θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου, που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στον μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος.
Διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για λήψη του μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας, θα λάβουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του μερίσματος σε μετρητά, από την ημερομηνία πληρωμής του, δηλαδή από τις 12 Μαΐου 2008 και εφεξής, με τον τρόπο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523180.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2008
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.