Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Αποφάσεων Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21.04.2008

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε την 21η Απριλίου 2008, με απαρτία 54,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, σχετικώς με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 17.03.2008 πρόσκληση (επί των οποίων η συζήτηση και λήψη απόφασης ματαιώθηκαν κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Απριλίου 2008, λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας) και αποφάσισε τα εξής:
2. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 42.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 15.272.727 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά τις πρώτες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα, μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης 3%. Η αύξηση αυτή θα συντελεσθεί με επανεπένδυση του υπόλοιπου μερίσματος της χρήσης 2007, που απομένει μετά την αφαίρεση του καταβληθέντος προμερίσματος, εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, στο διάστημα από 22.04.2008 έως και 8.05.2008, τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή ακέραιων μετοχών της Τράπεζας, είτε εν όλω είτε εν μέρει, αντί  σε μετρητά. Οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου θα καταβληθεί στον μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος. Το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας θα τροποποιηθεί, ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης λόγω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού 70.000.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 25.454.545 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ και τιμής έκδοσης ίσης με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά μία περίοδο ημερών, μειωμένη κατά ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον 3%. Η τιμή έκδοσης θα αποφασιστεί από το Δ.Σ., στο ανωτέρω πλαίσιο, εντός έτους από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η αύξηση αυτή θα συντελεσθεί με επανεπένδυση του προμερίσματος της χρήσης 2008, που αναμένεται να διανεμηθεί εντός του 2008, εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, τη λήψη των μερισμάτων υπό μορφή ακέραιων μετοχών της Τράπεζας, είτε εν όλω είτε εν μέρει, αντί  σε μετρητά. Οι νέες μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μερίσματος κάθε μετόχου θα καταβληθεί στον μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του μερίσματος. Το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας θα τροποποιηθεί, ώστε να περιλάβει και τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του αριθμού των μετοχών της, που συνεπάγεται η αύξηση αυτή. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης λόγω επανεπένδυσης μέρους των μερισμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, το άρθρο 5 του καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως θα προκύψει μετά τη μερική κάλυψη.

9. Την τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό:

α) την προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007) , με απάλειψη από το κείμενο του καταστατικού διατάξεων που επαναλαμβάνουν απλώς τις ρυθμίσεις του νόμου και με επιλογή δυνατοτήτων που παρέχει ο νέος νόμος,

β) την εναρμόνιση του σκοπού της Τράπεζας με τον ν. 3601/2007 και

γ) τη διαβίβαση από την Τράπεζα πληροφοριών στους μετόχους και σε τυχόν κατόχους χρεωστικών τίτλων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007.
Οι ανωτέρω αποφάσεις θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.