Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕFG Eurobank Ergasias Leasing

Την πρώτη θέση, μεταξύ των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, με βάση τον όγκο των νέων εκταμιευμένων συμβάσεων, κατέκτησε και κατά το 2001 η ΕFG Eurobank Ergasias Leasing, η θυγατρική εταιρία της EFG Eurobank Ergasias που προήλθε από τη συγχώνευση της EFG Eurobank Leasing και της Ergoleasing.

Την πρώτη θέση, μεταξύ των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, με βάση τον όγκο των νέων εκταμιευμένων συμβάσεων, κατέκτησε και κατά το 2001 η ΕFG Eurobank Ergasias Leasing, η θυγατρική εταιρία της EFG Eurobank Ergasias που προήλθε από τη συγχώνευση της EFG Eurobank Leasing και της Ergoleasing.
Συγκεκριμένα, οι νέες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνήφθησαν κατά το 2001, ανήλθαν σε € 236,5 εκατ. (80,6 δισ. δρχ.). Οι νέες συμβάσεις που αφορούσαν στον κινητό εξοπλισμό ανήλθαν σε € 173,5 εκατ. (59,1 δισ. δρχ.) και το leasing ακινήτων σε € 63,1 εκατ. (21,5 δισ. δρχ.). Το σύνολο της αγοράς σε νέες συμβάσεις leasing για το 2001 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε € 1,35 δισ. (460 δισ. δρχ.) με αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της ΕFG Eurobank Ergasias Leasing να διαμορφώνεται σε 17,5%.Ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 2001, ανήλθε σε € 106,2 εκατ. (36,2 δισ. δρχ.) και τα κέρδη προ φόρων σε € 7,9 εκατ. (2,7 δισ. δρχ.), γεγονός που διαμορφώνει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σε 13,4%.Για τη χρήση 2002, στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της σε σύνολο νέων συμβάσεων που αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου € 1,5 δισ. (510 δισ. δρχ.). Ο κύκλος εργασιών αναμένεται να προσεγγίσει τα € 150 εκατ. (50 δισ. δρχ.) και τα κέρδη προ φόρων τα € 11,5 εκατ. (3,9 δισ. δρχ.). Εκτός από τους ποσοτικούς στόχους, η εταιρεία έχει θέσει και ποιοτικούς στόχους, οι οποίοι θα της επιτρέψουν να εδραιώσει την ηγετική της θέση στην αγορά και για το 2002. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχουν ενοποιηθεί τα συστήματα και οι διαδικασίες, ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερη υλοποίηση των συμβάσεων, ενώ παράλληλα έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών της και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί κατά το 2002 στον τομέα του vendor leasing (συμφωνίες με προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού) και στον τομέα του leasing ακινήτων, για τον οποίο εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον. Στα ακίνητα, θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, η πρωτοπόρος συνεργασία της EFG Eurobank Ergasias Leasing με την εταιρεία ΕFG Eurobank Properties, η οποία εξειδικεύεται στην εξεύρεση και βελτιστοποίηση της χρήσης ακινήτων. Πρωταγωνιστική θέση επίσης, κατέχει η EFG Eurobank Ergasias Leasing και στη Β. Ελλάδα, όπου λειτουργεί ξεχωριστή μονάδα, η οποία παρέχει πλήρως καθετοποιημένες υπηρεσίες και έχει στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των επιχειρηματιών της περιοχής. Το leasing αποτελεί ιδανικό εργαλείο χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των εταιρειών της Β. Ελλάδος, αφού συνδυάζεται άριστα με τον αναπτυξιακό νόμο 2601/98 και τη χρήση αφορολόγητων αποθεματικών, γεγονός που ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων της περιοχής. Η εταιρεία επίσης δραστηριοποιείται και στη χρονομίσθωση αυτοκινήτων, μέσω της συνδεδεμένης Autorental A.E., τομέας στον οποίο θα δοθεί επίσης έμφαση κατά το 2002, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται από την αγορά για το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο απευθύνεται τόσο στους εταιρικούς όσο και στους ιδιώτες πελάτες.