Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 8.4.2008 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 8.4.2008

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα :
Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε την 8η Απριλίου 2008 με απαρτία 58,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 17.3.2008 πρόσκληση, τα εξής:
1. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2007, τη διανομή κερδών ύψους €18,2 εκ. σε μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού του Ομίλου  και την καταβολή μερίσματος €0,82 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος για τη χρήση του 2007, ύψους €0,32 ανά μετοχή, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 9ης Νοεμβρίου 2007, το υπόλοιπο προς διανομή στους μετόχους μέρισμα ανέρχεται σε €0,50 ανά μετοχή. Το Δ.Σ. θα ορίσει και θα ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής, καθώς και τον ακριβή τρόπο καταβολής του μερίσματος.
4. Τη δωρεάν διάθεση 1.400.000 μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας και των θυγατρικών της, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.850.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων κερδών χρήσεως 2007, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.
5. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
6. Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών «ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ», για  τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2008. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
7. Την έγκριση α) των αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2007 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με προηγούμενες εγκρίσεις της Γενικής Συνέλευσης, και β) των αμοιβών για τη χρήση 2008 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Την απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, εντός 24 μηνών από σήμερα, εφάπαξ ή τμηματικά, με ανώτατη τιμή αγοράς 34 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή ίση με την εκάστοτε ονομαστική αξία της μετοχής (ανερχόμενη σήμερα σε 2,75 ευρώ), μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 5% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Τράπεζας.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της  Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
Β.  Η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (δεύτερο, τρίτο και ένατο θέμα) ματαιώθηκαν κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, λόγω της μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, και θα πραγματοποιηθούν στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα, στις 10 π.μ., στο «Μποδοσάκειο Ίδρυμα» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, στην Αθήνα, κατόπιν της από 17.3.2008 σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της Τράπεζας και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.