Απόκτηση Ιδίων Μετοχών Μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών Μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 16.4.2007 μέχρι 2.4.2008 αγόρασε 13.267.416 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 21,84 ευρώ ανά μετοχή.
Η αγορά των ανωτέρω μετοχών έγινε σύμφωνα με την από 3.4.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της από 3.4.2007 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ίσχυε τότε, η αγορά από την Τράπεζα, εντός των επόμενων 12 μηνών, ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.
Κατόπιν των  ανωτέρω, η Τράπεζα κατέχει σήμερα συνολικά 10.794.889 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,06% του σημερινού μετοχικού  κεφαλαίου της.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2008
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.