Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 8 Απριλίου 2008

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias  Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων8 Απριλίου 2008
Ώρα 10 π.μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 8 Απριλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», Πλατεία Συντάγματος.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
  1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2007. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
  2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων μετοχών, συντελούμενη με καταβολή μετρητών μέσω επανεπένδυσης του τελικού μερίσματος χρήσης 2007. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
  3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων μετοχών, συντελούμενη με καταβολή μετρητών μέσω επανεπένδυσης των μερισμάτων χρήσης 2008. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
  4. Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας και των θυγατρικών της, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
  5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007.
  6. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής της.
  7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
  8. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
  9. Τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με σκοπό (α) την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007), (β) την εναρμόνιση του σκοπού της Τράπεζας με τον ν. 3601/2007,και (γ) τη διαβίβαση πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3556/2007, με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Έντυπο πληρεξουσιότητας θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε έντυπη μορφή στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας και στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους – μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) – και να καταθέσουν στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας ή στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 14234 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 21.4.2008, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10 π.μ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2008Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ξενοφών Κ. Νικήτας