Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.12.2007 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 28.12.2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  ότι κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2007) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 3.4.2007), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:
α) Στις 19/12/2007 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,88 ανά μετοχή, 47.913 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.096.373,43

β) Στις 20/12/2007 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 23,20 ανά μετοχή, 109.785 μετοχές, συνολικής αξίας  € 2.546.611,01

γ) Στις 21/12/2007 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 23,41 ανά μετοχή, 155.099 μετοχές, συνολικής αξίας  € 3.631.475,41

δ) Στις 24/12/2007 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 23,57 ανά μετοχή, 90.275 μετοχές, συνολικής αξίας  € 2.127.604,75

ε) Στις 27/12/2007 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 23,91 ανά μετοχή, 213.899 μετοχές, συνολικής αξίας  € 5.113.281,18.