Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σήμερα 22/4/2002, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, η οποία ενέκρινε τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τα οποία περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2001, τη διάθεση των κερδών και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σήμερα 22/4/2002, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, η οποία ενέκρινε τα θέματα της ημερησίας διάταξης, τα οποία περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2001, τη διάθεση των κερδών και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους: Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Δημήτριο Γεωργούτσο, Αλέξανδρο Ζαγοραίο, Αντώνιο Μπίμπα, Ιωάννη Σακελλαριάδη, Μιλτιάδη Σινιόσογλου-Τοσίτσα, και ¶γγελο Τσιχριντζή. Το μέρισμα θα ανέλθει σε 0,12 Ευρώ ανά μετοχή και αντιπροσωπεύει απόδοση 4,2% επί της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στις 19/4/2002, η οποία ανερχόταν σε 2,84 ευρώ. Η ημερομηνία αποκοπής και έναρξης πληρωμής του μερίσματος θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο. Κατά το 2001, η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας, προσαρμοσμένη με το μέρισμα, σημείωσε μείωση 13,8%, ενώ αντίστοιχα, η μείωση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. ανήλθε σε 23,5%. Η μεταβολή αυτή, ξεχώρισε την ΠΡΟΟΔΟ ανάμεσα στις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου της. Το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας στις 31.12.2001 ανερχόταν σε 129.795 χιλ. ευρώ και ήταν τοποθετημένο κατά 84,4% σε μετοχές, 2,4% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και το υπόλοιπο σε διάφορες μορφές βραχυπρόθεσμων καταθέσεων. Οι πέντε κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου (ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού) ήταν: Chipita 7,8%, Τιτάν(κο) 6,1%, Coca Cola–3E 5,8%, Γερμανός 5,3% και OTE 4,6%.Στη χρήση 2001, η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ πραγματοποίησε, συνολικά, κέρδη προ φόρων 7.282 χιλ. ευρώ, έναντι 26.217 χιλ. ευρώ το 2000. Η υποαξία του χαρτοφυλακίου της ύψους 32.447 χιλ. ευρώ, μεταφέρθηκε απ’ ευθείας σε μείωση του Ειδικού Αποθεματικού του Ν 1969/1991, το υπόλοιπο του οποίου διαμορφώθηκε σε 16.335 χιλ. ευρώ. Η Εταιρεία, είναι πλέον, μία από τις λίγες εταιρείες του κλάδου της που διαθέτει σημαντικού ύψους Αποθεματικό του Ν. 1969/1991.