ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. στ΄ του ν. 3401/2005 για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. στ΄ του ν. 3401/2005 για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα»), στο πλαίσιο της εφαρμογής τoυ εγκεκριμένου από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Απριλίου 2005 προγράμματος διάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/20, όπως ίσχυαν τότε, δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) σε μέλη του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της («Δ.Σ.») και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών («Πρόγραμμα Stock Options»), και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. στ’ του ν. 3401/2005, πληροφορεί το κοινό για τα ακόλουθα:
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Stock Options, με στόχο την παροχή κινήτρων και την ανταμοιβή προσπαθειών και επιτευγμάτων του προσωπικού και των μελών του Δ.Σ. της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, και με κριτήριο για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στο έργο της Τράπεζας ή της συνδεδεμένης εταιρείας, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με τη θέση και το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης εκάστου, διατέθηκαν σε μέλη του προσωπικού και του Δ.Σ. της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, δικαιώματα προαιρέσεως για την αγορά έως 1.525.000 μετοχών της Τράπεζας προς 18,00 ευρώ ανά μετοχή. Με βάση την από 16.6.2005 απόφαση του Δ.Σ. εκδόθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά, τα οποία είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
Οι δικαιούχοι των ανωτέρω πιστοποιητικών δικαιούνται να ασκήσουν τα εκ των πιστοποιητικών δικαιώματα προαιρέσεως κάθε Δεκέμβριο των ετών 2007, 2008, 2009 και 2010, καταβάλλοντας ταυτοχρόνως σε μετρητά το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών για τις οποίες ασκούνται τα δικαιώματα. Προϋπόθεση για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων είναι ότι, κατά τον χρόνο άσκησής τους, οι δικαιούχοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα ή την συνδεδεμένη εταιρεία.
Προκειμένου να μην αλλοιώνονται τα δικαιώματα των δικαιούχων, ο αριθμός των μετοχών που εκδίδεται με βάση τα πιστοποιητικά αναπροσαρμόζεται εκάστοτε με μαθηματικό τρόπο, εάν μεταβληθεί εν τω μεταξύ το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, όπως π.χ. με έκδοση νέων μετοχών, δωρεάν ή με μετρητά, ή εάν μεταβληθεί η ονομαστική αξία της μετοχής ή αν συμβούν άλλα εταιρικά γεγονότα όπως συγχώνευση κλπ. Εάν συντρέξει τέτοια περίπτωση, το Δ.Σ. καθορίζει τη νέα αντιστοιχία μετοχών και τιμής αποκτήσεως ανά μετοχή, που θα ισχύει για τα ως άνω πιστοποιητικά.
Συγκεκριμένα, με την από 8.5.2007 απόφαση του Δ.Σ., ο συνολικός αριθμός των μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 1.525.000 σε 2.204.820 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 18,00 ευρώ σε 12,45 ευρώ, ενώ στη συνέχεια, με την από 1.11.2007 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός των μετοχών αναπροσαρμόσθηκε εκ νέου από 2.204.820 σε 2.261.121 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 12,45 ευρώ σε 12,14 ευρώ. Επίσης, ορίστηκε ότι οι δικαιούχοι των ανωτέρω πιστοποιητικών προαιρέσεως θα μπορούσαν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, εν όλω ή εν μέρει, για το έτος 2007 (πρώτο έτος άσκησης των δικαιωμάτων) στις 3 Δεκεμβρίου 2007.
Κατόπιν των ανωτέρω, στις 3 Δεκεμβρίου 2007 ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως για την απόκτηση συνολικά 1.847.817 μετοχών (από σύνολο 2.261.121) με τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή ίση με 12,14 ευρώ. Από τους 301 δικαιούχους δικαιωμάτων προαιρέσεως του Προγράμματος Stock Options, 293 άσκησαν τα δικαιώματά τους. Τα μη ασκηθέντα δικαιώματα προαίρεσης του Προγράμματος Stock Options, θα μπορούν να ασκηθούν, εν όλω ή εν μέρει, κάθε Δεκέμβριο των ετών 2008, 2009 και 2010, όπως θα προσδιορισθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ.
Συνεπεία της ως άνω άσκησης δικαιωμάτων προαιρέσεως του Προγράμματος Stock Options, με την από 5.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό 5.081.496,75 ευρώ με την έκδοση συνολικά 1.847.817 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία, για την απόκτηση των οποίων καταβλήθηκε από δικαιούχους πιστοποιητικών, που άσκησαν το σχετικό δικαίωμά τους, συνολικό ποσό 22.342.498,38 ευρώ (δηλαδή συνολική ονομαστική αξία 5.081.496,75 ευρώ πλέον συνολικής υπέρ το άρτιον αξίας 17.351.001,63). Κατά την ίδια συνεδρίασή του, το Δ.Σ. πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως. Στις 10.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης η ανωτέρω αύξηση και η πιστοποίηση αυτής  (ανακοινώσεις υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ2-17512 και Κ2-17512δις).
Οι ως άνω 1.847.817 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων που άσκησαν το δικαίωμά τους κατά τα ανωτέρω, η δε Τράπεζα θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία εισαγωγής τους στο Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωρισθούν στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος.
Κατόπιν των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.441.814.090,75 ευρώ διαιρούμενο σε 524.296.033 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ κάθε μία.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:
  1. Ανδρέας Ενωτιάδης, Διευθυντής  Εταιρικής Διακυβέρνησης,
  2. Ευφροσύνη Κουλοχέρη, Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.:210 3522361, κα Ευφροσύνη Κουλοχέρη.