Ανακοίνωση για το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών» | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών»

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση 32 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») για τη χρήση 2006, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Απριλίου 2005 ενέκρινε την έκδοση δικαιωμάτων προαιρέσεως για την αγορά έως 1.525.000 μετοχών της Τράπεζας προς 18,00 ευρώ ανά μετοχή σε μέλη του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Κατόπιν αναπροσαρμογών λόγω εταιρικών πράξεων, μπορούν να ασκηθούν δικαιώματα για την απόκτηση συνολικά 2.261.121 μετοχών με τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή 12,14 ευρώ. Τα δικαιώματα προαιρέσεως δύναται να ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά τον μήνα Δεκέμβριο των ετών 2007, 2008, 2009 και 2010.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2007
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.