Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέες διακρίσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Νέες διακρίσεις από τη Morningstar® έλαβαν τα Α/Κ που διαζχειρίζεται η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, κατακτώντας για μία ακόμη φορά τις πρώτες βαθμίδες των διακρίσεων που απολαμβάνουν τα ευρωπαϊκά Α/Κ με τις καλύτερες αποδόσεις 5ετίας (Οκτώβριος 2002 - Οκτώβριος 2007). Συγκεκριμένα, οι διακρίσεις που έλαβαν τα Α/Κ της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. στις 31 Οκτωβρίου 2007 είναι:

Interamerican Ελληνικό - Μικτό Εσωτερικού                                
Eurobank Δυναμικό Ευρωπαϊκό - Μετοχικό Εξωτερικού
Interamerican Διεθνών Ευκαιριών - Μετοχικό Εξωτερικού
Eurobank Value FTSE/ASE 20 Index Fund - Μετοχικό Εσωτερικού
Eurobank Plus - Ομολογιακό Εξωτερικού
Interamerican Αναπτυσσόμενων Εταιριών - Μετοχικό Εσωτερικού


Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, κάθε μήνα πραγματοποιείται αξιολόγηση του καθενός Α/Κ σε σύγκριση με τα άλλα Α/Κ της κατηγορίας του. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, το κάθε Α/Κ επιβραβεύεται και με ανάλογα «αστέρια» (από 5 έως 1 αστέρια). Τα Α/Κ με την καλύτερη απόδοση λαμβάνουν «5 αστέρια», διάκριση την οποία λαμβάνει το 10% της κατηγορίας τους.  Ακολουθούν τα Α/Κ που λαμβάνουν «4 αστέρια», διάκριση την οποία λαμβάνει το 22,5% της κατηγορίας τους, τα Α/Κ που λαμβάνουν «3 αστέρια», διάκριση την οποία λαμβάνει το 35% της κατηγορίας τους, κ.ο.κ.
Κάθε διάκριση πιστοποιεί την επιβράβευση της συνέπειας του διαχειριστικού αποτελέσματος για την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ., όπως αυτή αποτυπώνεται στην απόδοση του Α/Κ, και η οποία βασίζεται:
  • στη συστηματική μέτρηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μηνιαία βάση
  • στα κόστη που το επιβαρύνουν, καθώς και
  • στη σύγκριση του αποτελέσματος αυτού με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. κ. Aρης Ξενόφος, «Οι διακρίσεις που συνεχίζουν να λαμβάνουν τα Eurobank και Interamerican Αμοιβαία Κεφάλαια από τη Morningstar πιστοποιούν για μία ακόμη φορά το ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα που παράγεται από τη σταθερή προσπάθεια της εταιρείας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών διαχείρισης. Παράλληλα, προβάλλουν την ποιότητα των στόχων που η εταιρεία έχει θέσει, στόχοι που δεν περιορίζονται στη σύγκριση του αποτελέσματος μεταξύ των Διαχειριστών στα στενά όρια της εγχώριας αγοράς, αλλά πραγματοποιείται στα ευρύτερα όρια της Ευρώπης».
© 2007 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31-October-2007.
Για τις πληροφορίες,  που αφορούν στην Morningstar και  παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:
(1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar,
(2) απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδηµοσίευσή τους και(3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες.
Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ