Ανακοίνωση για την επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2007 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση για την επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2007

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα») γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους της τα εξής:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε, κατά την Α΄ επαναληπτική συνεδρίασή της στις 21 Νοεμβρίου 2007, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση νέων μετοχών, συντελούμενη με επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2007.
Δικαίωμα να λάβουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, το προσωρινό μέρισμα υπό μορφή μετοχών αντί σε μετρητά έχουν οι δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος και συγκεκριμένα οι μέτοχοι της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 29ης Νοεμβρίου 2007.
Όσοι από τους ανωτέρω μετόχους επιθυμούν να λάβουν το προσωρινό μέρισμα που δικαιούνται υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας, εν όλω ή εν μέρει, επανεπενδύοντας (ολικά ή μερικά αντιστοίχως) το μέρισμά τους αυτό, καλούνται να το δηλώσουν, στο διάστημα από 23.11.2007 έως και 7.12.2007, τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία:
  • Οι μέτοχοι με χειριστή την Τράπεζα πρέπει να υποβάλουν σχετική δήλωση στο δίκτυο των καταστημάτων αυτής μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2007.
  • Οι μέτοχοι με χειριστή άλλον (πλην της Τράπεζας) πρέπει να υποβάλουν σχετική έγγραφη δήλωση στο χειριστή τους μέχρι την 3η Δεκεμβρίου 2007 (εκτός αντίθεσης υπόδειξης από το χειριστή τους). Σε περίπτωση που οι χειριστές δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν το αίτημα επανεπένδυσης μερίσματος, οι μέτοχοι πρέπει να υποβάλουν αρχικά έγγραφη δήλωση στο χειριστή τους μέχρι την 3η Δεκεμβρίου 2007 για την εξαίρεσή τους από την πληρωμή του προσωρινού μερίσματος και εν συνεχεία να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην Τράπεζα μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2007 για τη λήψη προσωρινού μερίσματος υπό μορφή μετοχών.
Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν και γι’ αυτό η επανεπένδυση του προσωρινού μερίσματος θα γίνει κατά ποσό που να οδηγεί σε ακέραιο αριθμό μετοχών. Τυχόν υπόλοιπο ποσό προσωρινού μερίσματος κάθε μετόχου, που οδηγεί σε κλάσμα μετοχής, θα καταβληθεί στον μέτοχο σε μετρητά κατά την ημέρα πληρωμής του προσωρινού μερίσματος.
Διευκρινίζεται ότι όσοι μέτοχοι δεν ασκήσουν, είτε εν όλω είτε εν μέρει, το δικαίωμά τους για λήψη του προσωρινού μερίσματος υπό μορφή μετοχών της Τράπεζας, θα λάβουν το σύνολο ή το υπόλοιπο (αντιστοίχως) του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά, από την ημερομηνία πληρωμής του, δηλαδή από τις 10 Δεκεμβρίου 2007 και εφεξής, με τον τρόπο που έχει ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.